SIEI (Suport Intensiu per a l’Escola Inclusiva)

Segons el DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu es consideren els SIEI com unes dotacions extraordinàries de personal especialitzat que oferiran suport específic a l’aula ordinària a alumnes amb NEE* per tal de millorar el seu aprenentatge en un marc inclusiu i integrador.

El nostre centre disposa d’un equip de professionals especialistes de suport a la inclusió: dues orientadores i una educadora d’educació especial (EEE).

Els nostres alumnes SIEI formen part de grups ordinaris. Es vetlla perquè l’aula sigui un entorn el més integrador possible, partint de la idea de que a l’institut els grups són heterogenis. 

El nostre objectiu: Fer visibles i segurs al nostre alumnat i aconseguir que  estiguin a gust a l’aula ordinària, al centre educatiu i siguin tots ells i elles acollits, respectats i valorats per tota la comunitat educativa.

L’alumnat atès pels professionals del SIEI té com a marc curricular de referència amb caràcter general el mateix que s’estipula per al conjunt de l’alumnat, reflectit en el projecte educatiu. Les adaptacions que es fan per a cada alumne es determinen en el seu pla individual. Serà l’equip SIEI qui establirà els criteris més adients per treballar amb aquests alumnes, de manera coordinada amb l’equip docent.

La intervenció educativa es centra en: 

  • Acompanyament dels alumnes en activitats a l’aula ordinària de manera individual o en petit grup. 
  • Ajudar a l’alumne a aconseguir els mínims de les àrees de la seva adaptació curricular. 
  • Presència i acompanyament dins de l’aula. 
  • Realització de l’adaptació curricular. 
  • Adaptació i realització de materials i activitats. 
  • Donar orientacions i estratègies d’ensenyament-aprenentatge tant a nivell de procediments com d’actituds. 

Aquí us deixem uns links on podeu trobar més informació:

 

 

*NEE – Necessitats educatives especials