El nou institut: projecte

La reivindicació per a la construcció d’un nou edifici que allotgi l’institut ha estat continuada per part de la comunitat educativa.

Al llarg d’aquest període el projecte ha estat a punt materialitzar-se, però malauradament sempre han sorgit algunes circumstàncies que l’han estroncat.

Actualment les obres del nou centre es troben en fase de licitació, compten amb dotació pressupostària i es contemplen en el calendari d’obres prioritàries del Departament d’Educació.

El nou edifici estarà preparat per a acollir quatre línies d’ESO i dues de batxillerat, més o menys la capacitat actual del centre, que compta amb uns 500 alumnes, aproximadament. Recordem que l’institut s’ubica a dia d’avui en unes instal·lacions adaptades d’una antiga escola de primària.

El projecte

L’edifici configura un pati triangular conformat per dos blocs edificats de quatre plantes, i dos edificis annexos d’una planta que corresponen al gimnàs i el menjador. L’accés general es realitza pel carrer Manuel Moreno Maurici, travessant un porxo i des d’aquí al vestíbul del centre. Un altre porxo comunica amb la zona de la pista esportiva. La gènesi de la proposta, ofereix la disposició correcta de l’edificació respecte de les orientacions, i un millor comportament climàtic del conjunt. Un altre aspecte destacable de l’organització de l’edifici és que les dependències amb major il·luminació (gimnàs, menjador) se situen fora de la projecció del cos d’aules.

L’ordenació de la proposta es basa en dos criteris bàsics: L’emplaçament es troba en el límit de la zona urbana – amb un teixit bàsicament residencial – i la zona comercial del polígon de Montigalà. La primera amb una morfologia de blocs conformant pomes tancades i la segona de grans contenidors comercials. En aquest sentit la proposta apunta a completar el carrer de Manuel Moreno Maurici, amb un edifici que segueix l’alineació del vial reforçant d’aquesta forma la seva estructura urbana d’eixample badaloní. Un segon criteri de la proposta és el dotar a les dependències docents d’una orientació adequada, que eviti el seu enlluernament i sobreescalfament. Així s’opta per disposar-les preferentment cap a l’orientació nord o nord-est. La situació de l’edifici escolar recolzat al carrer de Manuel Moreno Maurici deixa lliure d’edificació l’espai corresponent a l’Avinguda de la Comunitat Econòmica Europea i estableix la continuïtat amb les zones enjardinades que segueixen aquesta avinguda.. Aquesta organització ofereix avantatges quant a un millor aprofitament de la superfície del solar i una millor eficiència climàtica i de confort tèrmic. Aquesta voluntat d’evitar orientacions contràries al confort i de sobreescalfaments innecessaris, ha portat a dissenyar solucions d’obertures que no requerien proteccions addicionals.

El projecte és signat per Càceres arquitectes.