ESO: Criteris de prioritat

Criteri específic

Les preinscripcions d’alumnes procedents de centres adscrits tenen prioritat respecte els de centres no adscrits.

Criteris generals

L’alumnat amb la mateixa prioritat respecte el criteri específic s’ordenen segons els criteris generals qeu s’aŀleguin:

  • Existència de germans escolaritzats al centre o pares que hi treballin (40 punts)
  • Proximitat del centre al domicili familiar o al lloc de treball del pare o mare. Es pot aŀlegar un dels criteris següents:
  • El pare o la mare és una persona beneficiària de la renda garantida de ciutadania (10 punts)
  • L’alumne/a, el pare o la mare o un gernà o germana acredita una discapacitat igual o superior al 33% (10 punts)

Criteri complementari

En cas d’empat l’alumnat s’ordena segons el criteri complementari

  • L’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental (15 punts)