Batxillerat: Instruccions de preinscripció

Calendari

 • La preinscripció s’ha de fer del 27 de maig al 3 de juny
 • Cal fer la matrícula del 8 al 14 de juliol

Aplicatiu de preinscripció

Documentació necessària

 • Després d’haver enviat la soŀlicitud informàtica caldrà que ens remeteu al correu preinscripcio-bat@insvallhebron.cat la documentació següent (la podeu enviar escanejada o en fotografia):
  • El resguard de la soŀlicitud (el fitxer en PDF que genera l’aplicatiu)
  • DNI de l’alumne/a
  • DNI de la mare, el pare o el tutor legal que fa la soŀlicitud
  • Llibre de família
 • A efectes d’acreditar puntuació pel barem cal adjuntar també la següent documentació addicional, quan escaigui:
  • Certificat municipal de convivència (només si el domicili no és el que consta al DNI)
  • Certificat de l’adreça de treball, en el cas que s’hi opti en lloc del domicili familiar
  • Document acreditatiu de ser persona beneficiària de la renda garantida de ciutadania
  • Targeta de discapacitat o certificat de discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (sigui de l’alumne/a, del pare o mare o d’un germà o germana)
  • Carnet de família nombrosa o monoparental
 • Enviarem confirmació de rebuda de la vostra documentació com a molt tard l’endemà de l’enviament (el següent dia laborable)

Altres informacions d’interès

On puc trobar més informació?

 • El millor és mitjançant el contacte web (responem en un màxim de 24 hores)
 • Podeu consultar-nos també telefònicament al número 932 125 004 (exclusivament de 10h a 13h i de 16h a 17h els dies laborables durant el període de preinscripció); per telèfon no respondrem cap altra consulta fora del procediment de preinscripció actiu
 • Teniu també informació al portal Estudiar a Catalunya