Batxillerat: Criteris de prioritat

Criteris generals

L’alumnat s’ordena segons els criteris generals qeu s’aŀleguin:

 • Existència de germans escolaritzats al centre o pares que hi treballin (40 punts)
 • Proximitat del centre al domicili familiar o al lloc de treball del pare o mare. Es pot aŀlegar un dels criteris següents:
  • El domicili és dins l’àrea d’influència del centre (30 punts)
  • El lloc de treball del pare o la mare és dins de l’àrea d’influència (20 punts)
  • El domicili és a la ciutat de Barcelona (10 punts)
 • El pare o la mare és una persona beneficiària de la renda garantida de ciutadania (10 punts)
 • L’alumne/a, el pare o la mare o un gernà o germana acredita una discapacitat igual o superior al 33% (10 punts)
 • La nota mitjana de 1r a 3r o la nota mitjana de l’ESO si ja s’ha acabat

Criteri complementari

En cas d’empat l’alumnat s’ordena segons el criteri complementari

 • L’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental (15 punts)

Àrees d’influència

L’àrea d’influència del centre depèn de la modalitat de batxillerat:

 • Modalitat de Ciències i tecologia i d’Humanitats i ciències socials: el districte d’Horta-Guinardó
 • Modalitat d’Arts: la ciutat de Barcelona