Opcions

El Curs de preparació per a la incorporació als cicles als cicles de grau superior permet a les persones que el superen, l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la específica.

La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

Opcions
Opcions Hores/setmana CT HS AR EE
Matèries de la part comuna

1

Comunicació en llengua catalana 3 X X X X

2

Comunicació en llengua castellana 3 X X X X

3

Comunicació en llengua estrangera 5 X X X X
Total hores de la part comuna 11
Matèries de la part específica (l’alumnat en cursarà 2)

4

Matemàtiques aplicades (obligatòria) 4 X X X X

5

Física-Tecnologia 4 X X

6

Química-Biologia 4 X X

7

Economia d’empresa 4 X

8

Psicologia i sociologia 4 X

9

Expressió gràfica i plàstica 4 X

10

Ciències de l’esport (1) 4 X
Total hores de la part específica 8

11

Tutoria (2) 1 X X X X
Total hores del curs 20

(1) Matèria vàlida també per a la família d’Activitats físiques i esportives

(2) No evaluable

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són les matemàtiques.

La relació entre els ensenyaments de formació professional inicial i les opcions del curs d’accés és la següent:

Famílies professionals de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica

Famílies professionals de l’opció humanística i social (HS)

 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

Famílies professionals de l’opció artística (AR)

 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Fusta, moble i suro

Famílies professionals de l’opció esportiva (EE)

 • Activitats físiques i esportives