Projecte d’expressió escrita

El projecte d’expressió escrita té com a objectiu la millora de la competència comunicativa escrita. És un projecte de caràcter interdisciplinari que planteja la producció, des de diferents àrees, de textos que corresponen a una determinada tipologia textual i que desenvolupen un tema directament relacionat amb els continguts de la unitat didàctica que s’està desenvolupant o que s’ha desenvolupat en cada matèria. A primer d’ESO es treballa el text descriptiu, a segon i tercer, el text expositiu i, a quart, l’argumentació.

Els textos són corregits i avaluats per part del professorat implicat seguint uns criteris unitaris. En el moment del retorn dels textos, els alumnes utilitzen una rúbrica d’autoavaluació a fi d’afavorir la reflexió sobre el propi aprenentatge i la progressiva millora d’aquesta competència.

L’activitat es realitza d’acord amb un calendari prèviament establert i tots els textos queden recollits en un dossier personal.