GS Tècnic/a en Integració Social

L’objectiu d’aquest cicle és capacitar a l’alumne a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Informació general:

 • Durada del Cicle Formatiu:. Dos cursos
 • Formació en Centres de Treball: 383 hores. (pràctiques en empreses que t’ajudaran  a accedir al món laboral)
 • Horari: tardes de 15 a 20:55h i divendres de 15 a 17:45h
 • Modalitat DUAL

Competències professionals:

  •  Elaborar projectes d’integració social, aplicant la normativa legal vigent i incorporant la perspectiva de gènere.
  • Dirigir la implementació de projectes d’integració social, coordinant les actuacions necessàries per a portar-les  a cap i supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat.
  • Realitzar actuacions administratives associades al desenvolupament del projecte, aplicant les tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar la documentació generada.
  • Programar activitats d’integració social, aplicant els recursos i estratègies metodològiques més adequades.
  • Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el desenvolupament de les mateixes.
  • Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes.
  • Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, en funció de les característiques de la unitat de convivència, controlant i avaluant el desenvolupament de les mateixes.
  • Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant el desenvolupament de les mateixes.
  • Organitzar i desenvolupar activitats d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social, avaluant els resultats aconseguits.
  • Dissenyar i desenvolupar activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a alumnat amb necessitats educatives específiques, col·laborant amb l’equip interdisciplinari.
  • Organitzar e implementar programes de inserció        laboral i ocupacional, avaluant el desenvolupament dels mateixos i el seu ajust a l’itinerari prefixat.
  • Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius i motivant les persones usuàries en la utilització dels mateixos.
  • Realitzar tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient.
  • Aplicar protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d’accident o emergència.
  • Realitzar el control i seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica i aplicant criteris de qualitat i procediments de retroalimentació per corregir les desviacions detectades.
  • Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, membres del       grup   de treball i d’altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que sorgeixin.
  • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els          coneixements científics,    tècnics i  tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.
  • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament del mateix, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com, aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
  • Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l’autonomia i competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
  • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb l’establert per la normativa i els objectius de l’empresa.
  • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tots”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
  • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
  • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

De què treballaràs?

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d’integració social
 • Educador/a d’educació especial
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial

O continuar amb la teva formació a la universitat…

 • Permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Relació de mòduls professionals:

 • Context de la Intervenció Social (132 hores)
 •  Inserció Sociolaboral (198 hores)
 •  Atenció a les Unitats de Convivència (165 hores)
 •  Mediació Comunitària (132 hores)
 •  Suport a la Intervenció Educativa (99 hores)
 •  Promoció de l’Autonomia Personal (198 hores)
 •  Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (132 hores)
 •  Metodologia de la Intervenció Social (132 hores)
 •  Primers Auxilis (66 hores)
 •  Habilitats Socials (132 hores)
 •  Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 •  Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 •  Projecte d’Integració Social (66 hores)
 •  Formació en Centres de Treball (383 hores)