Batxillerat

TRIPTICO BATX PAG 1 DEF               triptico BATX PAG2 -DEF

El batxillerat és l’etapa d’educació secundària post-obligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les específiques i el treball de recerca). A més, l’alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.

Les matèries del batxillerat són les següents:

Matèries comunes

Primer curs

Segon curs

Català (2)

Català (2)

Castellà (2)

Castellà (2)

Anglès (3)

Anglès (3)

Filosofia (2)

Història (3)

Educació física (2)

Història de la Filosofia (3)

Ciències del món contemporani (2)

Tutoria (1)

Tutoria (1)

Treball de recerca

 La xifra entre parèntesi indica el nombre d’hores setmanals de cada matèria.

El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

A més de les matèries comunes, l’alumne ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d’elles la d’opció obligatòria. Si n’ha cursat només tres, per completar el currículum, l’alumne pot triar una matèria d’una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

Matèries de modalitat

Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una

formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un

àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més

relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en

un determinat camp laboral.

Les modalitats que s’ofereixen a l’Institut Torre Roja són:

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia

  • Modalitat d’ Humanitats i Ciències Socials

Les matèries de modalitat tenen una assignació de 4 hores setmanals. L’alumne en acabar el batxillerat, ha d’haver cursat almenys sis matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada curs.

Matèries específiques

Les matèries específiques en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat ampliant les perspectives de la formació general.

Les matèries específiques tenen una assignació de dues hores setmanals.

Els diferents itineraris de batxillerat

Al nostre institut hem estructurat el currículum diversificat en quatre itineraris. Aquests itineraris estan dissenyats per facilitar l’accés als estudis posteriors.

Proposem quatre itineraris:

  • Ciències i Ciències de la salut

  • Tecnologia

  • Humanitats

  • Ciències socials i jurídiques

Itineraris de 1r de batxillerat

 

FRANJA HORÀRIA

Ciències/ C. de la Salut

Tecnologia

Humanitats

Ciències Socials

1A (Obligatòria)

Matemàtiques I

Matemàtiques I

Llatí I

Matemàtiques aplicades a les CCSS I

1B

Química I

Tecnologia Industrial I

Història del món contemporani

Història del món contemporani

1C

Biologia I

Dibuix Tècnic I

Literatura Universal

Economia i organització d’empresa I

1D

Física I o Ciències de la Terra I

Física I

Francès I o Psicologia*/Sociologia*/ Estada a l’empresa*

Francès I o Psicologia*/Sociologia*/ Estada a l’empresa*

Itineraris de 2n de Batxillerat

 

FRANJA HORÀRIA

Ciències/ C. de la Salut

Tecnologia

Humanitats

Ciències Socials

2A (Obligatòria)

Matemàtiques II

Matemàtiques II

Llatí II

Matemàtiques aplicades a les CCSS II

2B

Química II

Tecnologia Industrial II

Hª de l’art

Hª de l’art

2C

Biologia II

Dibuix Tècnic II

Literatura Castellana

Economia i organització d’empresa II

2D

Física II o Ciències de la Terra II

Física II

Literatura catalana

Geografia

* Aquestes matèries són específiques (dues hores setmanals) Cal escollir dues.

Promoció de 1r a 2n curs

Número de matèries suspeses

Normativa

0,1,2

Pas a 2n. S’han de recuperar les pendents de 1r.

3 o 4

Matriculació de només les pendents de 1r o, voluntàriament, repetir tot 1r curs

Més de 4

Repetició de tot 1r curs.

Religió a 1r BTX

L’alumne major d’edat i els pares/ tutors dels menors d’edat podran manifestar a l’inici de curs la voluntat de cursar-la.

L’alumnat que cursi religió farà, a més, una matèria optativa de dues hores.