Guia per les famílies Batxillerat

En aquesta pàgina podeu trobar la informació bàsica per les famílies de Batxillerat. Recordeu que teniu diferents canals de comunicació amb el nostre centre, ja sigui per mitjà del telèfon (934685885), el correu electrònic, iEduca, Facebook, Instagram o Twitter.

 

Calendari de curs

Informes d’avaluació

L’avaluació és contínua al llarg del curs i es lliuraran quatre informes (tres a 2n de Batxillerat) a les famílies per tal que puguin fer el seguiment de l’aprenentatge de l’alumne. Aquests informes es lliuraran en les següents dates:

1r Batxillerat

1r informe 22 de novembre
2n informe 31 de gener
3r informe 3 d’abril
4t informe 29 de juny

 

 

 

 

2n Batxillerat

1r informe 29 de novembre
2n informe 20 de febrer
3r informe 15 de maig
Extraordinària Pendent calendari PAU

 

 

 

 

Calendari Treball de Recerca (TR)

Lliurament del TR 2 de desembre
Presentació TR 9 de desembre

 

 

 

 

Festes del calendari escolar

Festa local 24 de setembre
Festiu 12 d’octubre
Festiu 1 de novembre
1r dia de lliure elecció 4 de novembre
Festiu 6 de desembre
2n dia de lliure elecció 24 de febrer
3r dia de lliure elecció 30 d’abril
Festiu 1 de maig
Festa local 1 de juny

Vacances

Nadal del 21 de desembre al 7 de gener (inclosos)
Setmana Santa del 4 d’abril al 13 d’abril (inclosos)

Celebracions al centre

Los de 4ª cuentan 31 d’octubre
Diada de la Ciència 15 de novembre
Carnaval 21 de febrer
Sant Jordi 23 d’abril

Organització del centre

Tenim quatre línies d’ESO (a 1r i a 3r d’ESO) i tres a 2n i a 4t d’ESO. Oferim Batxillerat humanístic, social, tecnològic i científic.

L’estructura d’organització i gestió del nostre institut està formada per òrgans de govern i de coordinació, els quals poden ser col·legiats o unipersonals. Els òrgans unipersonals de govern són: director, cap d’estudis, coordinador pedagògic i secretari. Els òrgans col·legiats de govern són: el consell escolar, el claustre de professors i l’equip directiu

Directora Nieves García
Cap d’estudis Mercè García
Secretari Joaquín Prieto
Coordinadora pedagògica Marta Pérez
Coordinadora Batxillerat Concepció Camps

 

Equip docent

El conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes constitueix l’equip docent. El coordinador de nivell coordina, dirigeix i presideix l’equip docent. L’equip docent actuarà coordinadament en l’establiment de criteris per garantir la correcta convivència del grup d’alumnes, la resolució de conflictes quan s’escaigui, les estratègies d’ensenyament – aprenentatge de l’alumnat i la informació als pares o tutors.

Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. El consell escolar del centre està compost per la directora, el cap d’estudis, un representant de l’ajuntament, sis representants del professorat, tres representants de l’alumnat, tres representants dels pares i mares o tutors i un representant del personal d’administració i serveis.

AFA

L’AFA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares de l’institut. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de l’ensenyament que rep l’alumnat. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors implicats de la comunitat educativa.

Per contactar amb l’AFA, es pot fer a través del Facebook AFA Torrent de les Bruixes o per correu electrònic ampatorrentdelesbruixes@gmail.como personalment en el despatx que disposa l’AFA dins de l’Institut (D-4). Considerem molt important que les famílies es comprometin activament amb el bon funcionament del centre.

 

Acció tutorial

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal i social dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a la seva orientació escolar, acadèmica i professional.

Les famílies poden concertar entrevista amb el tutor sempre que ho creguin oportú encara que no hagin estat convocades per aquest. Han de trucar i indicar el nom de l’alumne, curs i grup i tutor assignat.

El centre també disposa d’una Orientadora i d’unes hores d’atenció d’una infermera. Es pot demanar el seu assessorament i es garanteix la confidencialitat de la consulta.

Ajuda de la família

L’escola no és l’única que té responsabilitats en l’educació dels adolescents. El paper educatiu i socialitzador de la família és fonamental. Per això és important tenir cura de certs aspectes que resumim en aquests decàlegs.

Decàleg per a pares i mares en l’acompanyament escolar a casa

 1. Tenim cura que el nostre fill vagi a l’Institut cada dia i puntualment, portant tot el material necessari: llibres de text, agenda, carpeta, fulls o llibretes, estris per escriure, etc.
 2. Reservem un espai a casa per a l’estudi amb totes les condicions necessàries.
 3. Parlem amb el nostre fill de la importància que té esforçar-se per treure resultats més bons.
 4. Ajudem el nostre fill a planificar-se el temps d’estudi i a fer deures segons les seves necessitats.
 5. Confiem en les capacitats del nostre fill per aprendre i li ho fem saber.
 6. Ens interessem per tot el que aprèn el nostre fill a l’escola i intentem que ho apliqui a la vida diària (participant a l’hora de comprar, redactant el menú de la setmana…).
 7. Tenim cura que el nostre fill faci els deures, l’orientem si cal, però entenem que és important que sigui ell qui realitzi les tasques escolars.
 8. Animem el nostre fill a llegir cada dia i afavorim oportunitats per llegir plegats.
 9. No parlem malament d’un docent davant el nostre fill; és important que mantingui un respecte envers ells. Quan detectem un possible problema amb un docent hi parlem directament.
 10. Parlem amb el nostre fill sobre els seus interessos acadèmics i l’ajudem a prendre decisions de futur tenint en compte els seus interessos, les seves capacitats i les orientacions que hem compartit amb el seu tutor o tutora.

Decàleg per a pares i mares en la tasca d’educar

 1. Som un model positiu per al nostre fill, per als altres i per a nosaltres mateixos.
 2. Pare i mare procurem compartir els mateixos criteris respecte a l’educació del nostre fill i mostrar coherència entre què diem i què fem.
 3. Eduquem el nostres fill perquè sigui responsable de les seves accions.
 4. Ajudem el nostre fill a prendre decisions a curt termini i a llarg termini, a aprendre dels errors i a acceptar, sense reserves, les seves equivocacions, limitacions i frustracions.
 5. Ens interessem per les relacions que el nostre fill té amb els seus companys i companyes i amb els adults amb qui està en contacte.
 6. Procurem trobar el moment oportú per parlar amb els nostres fills i per escoltar-los, mantenint una actitud comprensiva i positiva, però també ferma i amb criteris clars.
 7. Ens assegurem que el nostre fill surti de casa ben esmorzat i s’endugui un petit entrepà a l’escola.
 8. Procurem que el nostre fill dormi les hores necessàries per a la seva edat i establim l’hora d’anar a dormir i de llevar-se.
 9. Procurem que el nostre fill participi en activitats de lleure i compromís cívic.
 10. Coneixem allò que el nostre fill veu a la televisió i a Internet i, si cal, l’orientem.

Decàleg per a pares i mares en la participació en el funcionament del centre educatiu

 1. Entenem que l’escola és la institució encarregada de l’aprenentatge acadèmic, un lloc on el nostre fill ha d’aprendre a relacionar-se i a interactuar de manera positiva amb els altres.
 2. Hem compartit a casa els continguts de la carta de compromís educatiu i l’hem retornat signada al centre educatiu.
 3. Tenim coneixement del funcionament del centre i dels projectes que s’hi desenvolupen.
 4. Assistim a les reunions convocades per l’Institut.
 5. Mantenim contacte regular amb l’escola i amb el tutor.
 6. Compartim amb el tutor el seguiment dels nostres fills, ens posem d’acord per actuar de manera coherent família i escola, i donem suport a les mesures que aquesta determina.
 7. Participem en l’elecció dels nostres representants en les eleccions del consell escolar del centre i ens informem sobre les decisions que s’hi prenen. Coneixem els representants de mares i pares i les seves funcions.
 8. Formem part de l’AMPA de l’Institut i hi participem de manera activa.
 9. Sempre que és possible, ens oferim a l’Institut de manera voluntària per col·laborar amb tot el que calgui.
 10. Participem en les activitats que es fan en el centre educatiu.

Llibres de text

Els llibres els compra el centre i estaran sempre a l’aula del professorat. Serà el professor de cada matèria encarregat de dona’ls-hi a l’hora de classe i els deixaran a l’aula un cop finalitzada. En cas que necessitin estudiar, els materials els trobaran al classroom del professor.

Ordinadors portàtils

L’Ajuntament de Santa Coloma aporta una subvenció de 150 euros per a la compra d’ordinadors portàtils i/o tablets. Amb aquests diners l’Institut disposa d’uns equips portàtils que l’alumnat  pot fer servir a la classe quan el professor ho considera oportú. L’ús d’aquests dispositius és exclusivament educatiu: a l’Institut no es poden fer descàrregues de música, pel·lícules, jocs.

No es poden utilitzar el correu electrònic personal o de xarxes socials (Facebook, etc) excepte si el professor ho considera com una eina de treball per a la seva matèria i dóna permís per a la seva utilització.

Activitats i projectes

Les sortides i les activitats del centre són curriculars i d’assistència obligada per tothom. És important col·laborar al màxim amb l’institut per facilitar les gestions que qualsevol activitat extra implica.

L’Institut porta a terme una sèrie de projectes: Grup Experimental de (GEP), Obrint Camins (projecte de solidaritat), Escoles Verdes (projecte de sostenibilitat).

Regulació de la convivència al centre

La convivència al centre vindrà regulada per la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre i, en tot cas, pel capítol II de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i els articles 23, 24 i 25 del Decret d’Autonomia dels Centres.

L’horari general és de 8.15h a 14.45h tots els dies. L’accés de l’alumnat serà per la porta del pati que s’obrirà a les 8.10h i es tancarà a les 8.20h.

La puntualitat és un deure. Les portes de l’Institut es tancaran a les 8.25h, tot l’alumnat que hi arribi més tard no podrà entrar a classe i restaran a la sala de guàrdia fins l’hora següent. L’assistència a classe és obligatòria i es portarà el control dels retards.

L’alumnat té l’obligació de justificar les faltes en el termini d’una setmana al seu tutor amb el full de justificació de faltes. S’ha de portar algun tipus de justificant oficial. Si utilitza el servei d’autocar, també s’haurà de justificar a la monitora per a no perdre el dret d’ús.

No es poden utilitzar els mòbils ni aparells electrònics dins l’aula, sense el permís explícit del professor. El professorat pot requisar qualsevol dispositiu electrònic del qual es faci un mal ús i es retornarà a la família quan el vinguin a buscar. L’Institut no és responsable de cap sostracció, pèrdua o deteriorament dels dispositius electrònics privats i no iniciarà cap mena de gestió o denúncia amb les autoritats.

L’agenda digital és una eina de comunicació entre les famílies i l’Institut i es pot consultar a la pàgina web.

Qualitat dels serveis

Les possibles queixes en relació als serveis que presta el centre i/o els seus professionals podran adreçar-se al tutor i/o a la Direcció del centre. Durant el curs 2017-2018, l’horari d’atenció a les famílies per part de la directora serà el dijous, de 9.15 a 10.15h. Per tal de garantir que puguin ser ateses, cal concertar l’entrevista amb antelació.

En cas d’urgència, les famílies seran ateses sense cita prèvia pel membre de l’Equip Directiu que en aquell moment cobreixi la guàrdia de direcció.

A l’Administració del centre podreu resoldre qualsevol problema referent a la documentació acadèmica. L’horari d’atenció al públic és de 9:00h a 14:00h, de dilluns a divendres.