Presentacions/Guia per a les famílies Batxillerat

Presentació Famílies 1r Batxillerat 2021-22

Presentació Famílies 2n Batxillerat 2021-22

En aquesta pàgina podeu trobar la informació bàsica per a les famílies de Batxillerat. Recordeu que teniu diferents canals de comunicació amb el nostre centre, ja sigui per mitjà del telèfon (934685885), el correu electrònic, iEduca, Facebook, Instagram o Twitter.

El curs 2021-22 representarà un nou repte. Hem de considerar que continuem en situació de pandèmia, però hi ha símptomes que indiquen que caminem en la direcció correcta. L’administració de les vacunes ens fa tenir un cert grau d’optimisme pel que fa a la millora de les condicions. Tot i així, hem de continuar mantenint-nos alerta. En aquest temps, continua sent vital que tant les autoritats educatives i sanitàries de les diferents administracions, el personal treballador de l’institut (docents i personal d’administració i serveis), així com l’alumnat i les seves famílies, ens involucrem i ens comprometem per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.

 

Calendari de curs

Informes d’avaluació

L’avaluació és contínua al llarg del curs i es lliuraran quatre informes per correu a les famílies per tal que puguin fer el seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat. Aquests informes es lliuraran en les següents dates:

1r Batxillerat:

1r informe  setmana del 29 de novembre al 5 de desembre
2n informe setmana del 14 al 20 de març
Informe final setmana del 27 juny al 3 de juliol

 

 

 

 

2n Batxillerat:

1r informe setmana del 29 de novembre al 5 de desembre
2n informe setmana del 21 al 27 de febrer
Informe final setmana del 23 al 29 de maig
Extraordinària Pendent calendari PAU

 

 

 

 

 

 

Calendari Treball de Recerca (TR)

Lliurament del TR 13 de desembre
Presentació TR 20 de desembre

 

 

 

 

Festes del calendari escolar

Festa local 24 de setembre
Festiu 12 d’octubre
Festiu 1 de novembre
Festiu 6 de desembre
1r dia de lliure elecció 7 de desembre
Festiu 8 de desembre
2n dia de lliure elecció 28 de febrer
3r dia de lliure elecció 3 de juny
Festiu 6 de juny

 

Vacances

Nadal del 23 de desembre al 9 de gener (inclosos)
Setmana Santa del 11 al 18 d’abril (inclosos)

 

Celebracions al centre

Los de 4ª cuentan 29 d’octubre
Diada de la Ciència 18 de novembre
Carnaval 25 de febrer
Sant Jordi 20, 21 o 22 d’abril

Organització del centre

Per mesures de seguretat, aquest curs continuarem funcionant a través del que anomenem grups estables, que coincideixen amb el seu grup de tutoría:

 • 1r ESO: 6 grups de 20
 • 2n ESO: 6 grups de 20
 • 3r ESO: 6 grups de 20
 • 4t ESO: 4 grups de 22
 • 1r Btx: 3 grups de 20
 • 2n Btx: 2 grups de 25

Les aules canvien en funció de les assignatures.

L’estructura d’organització i gestió del nostre institut està formada per òrgans de govern i de coordinació, els quals poden ser col·legiats o unipersonals. Els òrgans unipersonals de govern són: director, cap d’estudis, coordinador pedagògic i secretari. Els òrgans col·legiats de govern són: el consell escolar, el claustre de professorat i l’equip directiu

Directora Nieves García
Cap d’estudis Ana Gómez
Secretari Guillermo García
Coordinadora pedagògica Lidia Martínez
Coordinadora 1r i 2n d’ESO Cristina Martín
Coordinadora 3r i 4t d’ESO Magda Noguera
Coordinador Batxillerat Oscar Gimisó

Equip docent

El conjunt de professorat que imparteixen docència a un grup d’alumnat constitueix l’equip docent. El professorat coordinador de nivell coordina, dirigeix i presideix l’equip docent. L’equip docent actuarà coordinadament en l’establiment de criteris per garantir la correcta convivència del grup d’alumnat, la resolució de conflictes quan s’escaigui, les estratègies d’ensenyament – aprenentatge de l’alumnat i la informació als pares o tutors.

Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. El consell escolar del centre està compost per la directora, la cap d’estudis, el secretari, un representant de l’ajuntament, sis representants del professorat, tres representants de l’alumnat, tres representants dels pares i mares o tutors i un representant del personal d’administració i serveis.

AFA

L’AFA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares de l’institut. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de l’ensenyament que rep l’alumnat. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors implicats de la comunitat educativa.

Per contactar amb l’AFA, es pot fer a través del Facebook AFA Torrent de les Bruixes o per correu electrònic ampatorrentdelesbruixes@gmail.como personalment en el despatx que disposa l’AFA dins de l’Institut (D-4). Considerem molt important que les famílies es comprometin activament amb el bon funcionament del centre.

Acció tutorial

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal i social de l’alumnat, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a la seva orientació escolar, acadèmica i professional.

Les famílies poden concertar entrevista amb el tutor sempre que ho creguin oportú encara que no hagin estat convocades per aquest. Poden trucar per teléfoni indicarnt el nom de l’alumnat, curs, grup i tutor assignat. Encara que la millor manera de comunicar-se és per correu electrònic. A la pàgina web poden trobar totes les adreces. Aquest curs, es prioritzaran les entrevistes per videoconferència sempre que sigui possible.

El centre també disposa de dues Orientadora i d’unes hores d’atenció d’una infermera. Es pot demanar el seu assessorament i es garanteix la confidencialitat de la consulta.

Ajuda de la família

L’escola no és l’única que té responsabilitats en l’educació dels adolescents. El paper educatiu i socialitzador de la família és fonamental. Per això és important tenir cura de certs aspectes que resumim en aquests decàlegs.

Decàleg per a pares i mares en l’acompanyament escolar a casa

 1. Tenim cura que els nostres fills vagin a l’Institut cada dia i puntualment, portant tot el material necessari: carpeta, fulls o llibretes, estris per escriure, etc.
 2. Reservem un espai a casa per a l’estudi amb totes les condicions necessàries.
 3. Parlem amb els nostres fills de la importància que té esforçar-se per treure resultats més bons.
 4. Ajudem els nostres fills a planificar-se el temps d’estudi i a fer deures segons les seves necessitats.
 5. Confiem en les capacitats dels nostres fills per aprendre i els ho fem saber.
 6. Ens interessem per tot el que aprenen els nostres fills a l’escola i intentem que ho apliquin a la vida diària (participant a l’hora de comprar, redactant el menú de la setmana…).
 7. Tenim cura que els nostres fills facin els deures, els orientem si cal, però entenem que és important que siguin ells qui realitzin les tasques escolars.
 8. Animem els nostres fills a llegir cada dia i afavorim oportunitats per llegir plegats.
 9. No parlem malament d’un docent davant els nostres fills; és important que mantinguin un respecte envers ells. Quan detectem un possible problema amb un docent hi parlem directament.
 10. Parlem amb els nostres fills sobre els seus interessos acadèmics i els ajudem a prendre decisions de futur tenint en compte els seus interessos, les seves capacitats i les orientacions que hem compartit amb el seu tutor o tutora.

Decàleg per a pares i mares en la tasca d’educar

 1. Som un model positiu pels nostres fills, per als altres i per a nosaltres mateixos.
 2. Pare i mare procurem compartir els mateixos criteris respecte a l’educació dels nostres fills i mostrar coherència entre què diem i què fem.
 3. Eduquem els nostres fills perquè siguin responsables de les seves accions.
 4. Ajudem els nostres fills a prendre decisions a curt termini i a llarg termini, a aprendre dels errors i a acceptar, sense reserves, les seves equivocacions, limitacions i frustracions.
 5. Ens interessem per les relacions que els nostres fills tenen amb els seus companys i companyes i amb els adults amb qui estan en contacte.
 6. Procurem trobar el moment oportú per parlar amb els nostres fills i per escoltar-los, mantenint una actitud comprensiva i positiva, però també ferma i amb criteris clars.
 7. Ens assegurem que els nostres fills surtin de casa ben esmorzats i s’enduguin un petit entrepà a l’escola.
 8. Procurem que els nostres fills dormin les hores necessàries per a la seva edat i establim l’hora d’anar a dormir i de llevar-se.
 9. Procurem que els nostres fills participin en activitats de lleure i compromís cívic.
 10. Coneixem allò que els nostres fills veun a la televisió i a Internet i, si cal, l’orientem.

Decàleg per a pares i mares en la participació en el funcionament del centre educatiu

 1. Entenem que l’escola és la institució encarregada de l’aprenentatge acadèmic, un lloc on els nostres fills han d’aprendre a relacionar-se i a interactuar de manera positiva amb els altres.
 2. Hem compartit a casa els continguts de la carta de compromís educatiu i l’hem retornat signada al centre educatiu.
 3. Tenim coneixement del funcionament del centre i dels projectes que s’hi desenvolupen.
 4. Assistim a les reunions convocades per l’Institut.
 5. Mantenim contacte regular amb l’escola i amb el tutor.
 6. Compartim amb el tutor el seguiment dels nostres fills, ens posem d’acord per actuar de manera coherent família i escola, i donem suport a les mesures que aquesta determina.
 7. Participem en l’elecció dels nostres representants en les eleccions del consell escolar del centre i ens informem sobre les decisions que s’hi prenen. Coneixem els representants de mares i pares i les seves funcions.
 8. Formem part de l’AFA de l’Institut i hi participem de manera activa.
 9. Sempre que és possible, ens oferim a l’Institut de manera voluntària per col·laborar amb tot el que calgui.
 10. Participem en les activitats que es fan en el centre educatiu.

Treball de Recerca

El treball de recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca.

La dedicació horària de l’alumnat és de 70 hores aproximadament i es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

PAU

Què és la prova d’accés a la universitat (PAU) per a estudiants de batxillerat? La prova d’accés a la universitat és un requisit per a l’alumnat que té el títol de batxillerat o equivalent per accedir a les universitats. És anònima i idèntica per a tothom i garanteix la màxima igualtat d’oportunitats a l’alumnat que s’hi presenta. En la coordinació de la prova hi participen representants de cada universitat pública catalana, representants del Departament d’Educació i professorat especialista d’universitats i de batxillerat.

Totes les gestions que calen fer com ara preinscripció, matrícula, …. es fan des del centre i amb l’orientació de la coordinadora de Batxillerat.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris. El Termini per presentar les sol.licituds finalitza a finales de setembre.

Llibres de text

Tot el material que l’alumnat necessiti el trobarà digitalitzat al seu classroom. Cada grup en disposa d’un on es troben totes les informacions de les matèries cursades. 

Ordinadors portàtils

L’Ajuntament de Santa Coloma aporta una subvenció de 150 euros per a la compra d’ordinadors portàtils i/o tablets. Amb aquests diners l’Institut disposa d’uns equips portàtils que l’alumnat  pot fer servir a la classe quan el professorat ho considera oportú. L’ús d’aquests dispositius és exclusivament educatiu: a l’Institut no es poden fer descàrregues de música, pel·lícules, jocs, etc.

No es poden utilitzar el correu electrònic personal o de xarxes socials (Facebook, etc) excepte si el professorat ho considera com una eina de treball per a la seva matèria i dóna permís per a la seva utilització.

Activitats i projectes

Les sortides i les activitats del centre són curriculars i d’assistència obligada per tothom. És important col·laborar al màxim amb l’institut per facilitar les gestions que qualsevol activitat extra implica.

Regulació de la convivència al centre

La convivència al centre vindrà regulada per la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre i, en tot cas, pel capítol II de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i els articles 23, 24 i 25 del Decret d’Autonomia dels Centres.

L’horari general és de 8.15h a 14.45h tots els dies.  L’alumnat de 1r d’ESO surtirà a les 14:40  per agafar l’autocar. S’han habilitation 4 accesos d’entrada i sortida.

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO arriba a l’Institut en el servei de transport entre les 8h i les 8:10h. Segons arriba, l’alumnat accedeix al centre per la porta que dóna al pati fins a la porta d’accés al vestibul i d’aquí a les seves aules, què estan situades al passadís C. Han d’entrar d’un en un i mantenint la distància de seguretat durant el trajecte.

L’alumnat de 3r entra per la porta del costat Badalona i el de 4t per la porta que dóna al gimnàs. Totes dues s’obren a les 8.10h. L’alumnat accedeix a les seves aules del passadís A per costats oposats.

La puntualitat és un deure. L’assistència a classe és obligatòria i es portarà el control dels retards.

L’alumnat té l’obligació de justificar les faltes en el termini d’una setmana al seu tutor amb el full de justificació de faltes i de manera digital. S’ha d’adjuntar algun tipus de justificant oficial. Si utilitza el servei d’autocar, també s’haurà de justificar a la monitora per a no perdre el dret d’ús.

No es poden utilitzar els mòbils ni aparells electrònics dins l’aula, sense el permís explícit del professorat. El professorat pot requisar qualsevol dispositiu electrònic del qual es faci un mal ús i es retornarà a la família quan el vinguin a buscar. L’Institut no és responsable de cap sostracció, pèrdua o deteriorament dels dispositius electrònics privats i no iniciarà cap mena de gestió o denúncia amb les autoritats.

No poden sortir del centre sense l’acompanyament d’un adult.

Agenda escolar

L’agenda digital és una eina de comunicació entre les famílies i l’Institut i es pot consultar a la pàgina web.

Qualitat dels serveis

Les possibles queixes en relació als serveis que presta el centre i/o els seus professionals podran adreçar-se al tutor i/o a la Direcció del centre. Durant el curs 2020-2021, l’horari d’atenció a les famílies per part de la directora serà el dijous, de 9.15 a 10.15h. Per tal de garantir que puguin ser ateses, cal concertar l’entrevista amb antelació.

En cas d’urgència, les famílies seran ateses sense cita prèvia pel membre de l’Equip Directiu que en aquell moment cobreixi la guàrdia de direcció.

A l’Administració del centre podreu resoldre qualsevol problema referent a la documentació acadèmica. L’horari d’atenció al públic és de 9:00h a 14:00h, de dilluns a divendres.

COVID-19

L’afrontament de la pandèmia pe la COVID-19 ha implicat l’aplicació de mesures per tal de contenir la transmissió del virus. És  per aquest motiu que des del centre treballem amb responsabilitat per aplicar els protocols establerts per l’Administració per oferir un espai de treball el més òptim possible, per nosaltres i el nostre alumnat.  Per aquest motiu hem elaborat un Pla d’Organització que podeu consultar a la pàgina web del centre on estan detellades totes les actuations que portarem a terme.

Aquest pla s’ha pensat en base a dos criteris bàsics:
– Salut, d’alumnat i treballadors, per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat
– Equitat, per garantir el 100% de presencialitat de tot l’alumnat.

Més informació: consulteu el nostre Pla d’Organització