Convalidacions

Permís dels pares per sortir del centre: Sol.licitud permís per sortir del centre

Mesures i suports adreçats a alumnes que simultaniegen l’ESO o el batxillerat amb música, dansa o esport

Els alumnes d’ESO o batxillerat que cursin estudis de música o de dansa poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de les matèries optatives Educació Física i/o Música, les quals es poden convalidar segons el procediment que s’especifica en els documents “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música” i “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa”.

La resolució del director o directora del centre  serveix com a document acreditatiu del pla de suport individualitzat de simultaneïtat (“Sim.”) de l’alumne i n’acredita la convalidació.

Convalidació d’hores curriculars perquè es cursa simultàniament estudis de música

Els alumnes que cursen l’ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de música en  conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Podeu consultar les instruccions en els següents documents publicats pel departament d’ensenyament.

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música

Aquest convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a secretaria com a màxim el 13 de novembre de 2020. NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS PASSADA AQUESTA DATA i l’alumnat assistirà a les classes fins que sigui efectiva la resolució.

Convalidació d’hores curriculars perquè es cursa simultàniament estudis de dansa

Els alumnes que cursen l’ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatories, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Podeu consultar les instruccions en els següents documents publicats pel departament d’ensenyament .

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa

Aquest convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a secretaria com a màxim el 13 de novembre de 2020. NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS PASSADA AQUESTA DATA i l’alumnat assistirà a les classes fins que sigui efectiva la resolució.

Convalidació d’hores curriculars per una dedicació intensiva a l’esport

Alumnes d’ESO amb dedicació significativa a l’esport

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, matriculats en centres que no pertanyin a la xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que se’ls reconegui la matèria Educació Física.

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d’estar signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne, el certificat del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

Per als alumnes que per motius de participació en tornejos, competicions o finals esportives, que impliquin una absència al centre educatiu superior a 15 dies i inferior a 30 de forma continuada, el centre ha d’establir un PI que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l’activitat acadèmica. En aquest PI cal concretar les activitats de seguiment i els criteris d’avaluació per a cada matèria durant aquest període.

Per fer efectiu aquest PI, cal que els pares, mares o tutors legals presentin, al centre on l’alumna o alumne cursa l’ESO, la documentació següent:

●  El certificat acreditatiu de les jornades esportives, les competicions o les finals en què participa amb el segell del Consell Català de l’Esport o de la federació esportiva corresponent.

●  Escrit de compromís dels pares, mares o tutors legals pel que fa a col·laborar en el seguiment acadèmic durant aquest període d’absència al centre.

●  En cas que l’alumne o alumna deixi l’activitat esportiva, la família ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes.

Sol.licitud esport ESO

Podeu consultar les instruccions en els següents documents publicats pel departament d’ensenyament .

Normativa ESO

Convalidació de matèries de batxillerat per als alumnes que compaginen els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport

 Els i les alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport i matriculats en centres que no pertanyen als centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, durant el primer trimestre del curs, que se’ls apliqui un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física i de les matèries específiques tant de primer com de segon de batxillerat. En aquest PI, cal adjuntar-hi la documentació següent: 

El director o directora del centre educatiu aprova el PI, que comporta la convalidació de la matèria d’Educació Física i de la franja de matèries específiques de primer o bé de la franja de matèries específiques de segon curs. El pla s’ha de renovar cada curs. 

A l’efecte de la convalidació de la franja de matèries específiques, cal tenir en compte que es consideren específiques també les matèries de modalitat que excedeixin de les matèries de modalitat que l’alumne o alumna ha de cursar en cada curs de batxillerat. 

 Podeu consultar les instruccions en els següents documents publicats pel departament d’ensenyament .

Normativa esports Batxillerat