Certificat de català

Per sol·licitar el certificat haureu de presentar a les oficines del centre la següent documentació:

– Original i fotocòpia del DNI.

– Llibre d’escolaritat (EGB, ESO, BUP o Batxillerat), historial acadèmic o certificat del centre (per acreditar que s’ha cursat i/o aprovat, segons correspongui, l’assignatura de la llengua catalana en tots els cursos requerits i d’acord amb el que s’exigeix en cada cas, veure els requisits).

– Original i fotocòpia del títol oficial dels estudis acreditats.

– Sol·licitud.

Si no podeu venir personalment a recollir el certificat, heu d’omplir una autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport i la fotocòpia del DNI de la persona autoritzada.