Servei FP

 1. Descripció del Servei d’Assessorament

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 1. Carta de compromís

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 1. Preu del Servei d’Assessorament

Preu del Servei: 60’00 € (centres públics del Departament d’Ensenyament)

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions:

Bonificació

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables

Exempció

 • Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
 1. Oferta de places del nostre centre per famílies professionals

Oferta de places Institut Terra Alta convocatòria del 01-09-2018 al 30-06-2019:

FAMÍLIA PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS Places
Administració i gestió CFGM de Gestió Administrativa 2
Instal·lació i manteniment CFGM de Manteniment Electromecànic 2
 1. Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 1. Calendari

Cliqueu aquí per veure el calendari.

 1. Full de sol·licitud del Servei

Per a fer la inscripció al Servei d’Assessorament d’FP cal fer la sol·licitud a la secretaria del centre. El període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament és del 12 al 24 de setembre 2018. Cliqueu aquí  per obtenir l’imprès.