Emprenedoria

Coordinadora: Rosa Mata Maturano

Projectes 2019 / 20
Projectes 2018 / 19
Projectes 2017 / 18
Projectes 2016 / 17

El nostre centre participa des del curs 2017/18 al Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals amb la finalitat de rebre suport per a poder realitzar la implantació i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació.

Hi participen tres grups d’interès:

 • Alumnat: capacitar l’alumnat dels ensenyaments professionals en la cultura emprenedora per tal de poder crear la seva pròpia empresa o aplicar-la a l’activitat laboral que realitzi en l’empresa on s’hi insereixi,
 • Professorat: millorar la seva capacitat metodològica per a poder transmetre la cultura emprenedora al seu alumnat,
 • Centre: donar suport al centre perquè l’emprenedoria formi part del seu projecte educatiu i es creïn les condicions necessàries perquè el centre fomenti la cultura emprenedora entre el seu alumnat i l’equip humà, tot esdevenint un centre emprenedor.

La participació del nostre centre al Programa suposa l’acceptació dels compromisos següents:

 • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies de les capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació, i garantir el seu desplegament en el desenvolupament curricular dels cicles formatius.
 • Facilitar l’assistència del professorat a les sessions de treball, segons el programa de reunions: com a mínim un dels assistents ha d’impartir la formació i orientació laboral i un altre ha d’impartir continguts de família professional.
 • Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.
 • Contribuir a la posada en marxa en els centres de les accions que es proposin al si de cada xarxa.
 • Desplegar programes de formació interna de centre per tal de garantir la capacitació del professorat i la implantació progressiva en tots els ensenyaments professionals del centre.
 • Facilitar dades relatives a l’evolució de les accions proposades al Programa.
 • Trametre, anualment, una memòria del desplegament de l’emprenedoria en el centre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • La direcció del centre s’ha d’implicar en l’impuls, la implantació i el desplegament en l’àmbit dels ensenyaments professionals que imparteix, dels objectius i les estratègies d’emprenedoria establerts en el Programa.
 • Participar activament en les convocatòries de promoció de l’emprenedoria que impulsi la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • Designar una persona com a coordinadora del programa en el centre i un membre de l’equip directiu per a fer el seguiment del Programa.