Assessorament

Servei d’Assessorament en la Formació Professional

Coordinador: Daniel Parra Balmont

Carta de Compromís de Qualitat
Edicions Assessorament 
 

IMPORTANT!!

Les persones que van començar l’assessorament durant el curs 2019/20 i no es va poder finalitzar com a conseqüència de la situació provocada pel COVID-19 seran avisades personalment a partir de meitats del mes de setembre del 2020.

Les persones interessades durant el curs 2020/21 al nostre centre poden lliurar la sol·licitud i inscripció al llarg del curs una vegada finalitzat el calendari general.

Assoleix el teu objectiu professional

L’INSTITUT LA SERRETA ofereix el servei de forma personalitzada, a sol·licitud de la persona interessada. Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals, la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

És un requisit previ per a participar al Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, ja que es demana l’Informe d’Assessorament obtingut al Servei d’Assessorament.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per a aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m’ofereix l’Institut La Serreta?

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en la família professional que escolli que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per a aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un Informe d’Assessorament amb un pla de treball personalitzat on s’indica les actuacions ha fer i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

Preu del Servei

El servei d’assessorament té un cost determinat pel preu públic de 60,00 € que es farà efectiu una vegada el candidat hagi estat admès i abans de l’inici del servei d’assessorament al número de compte

ES51 0081 0347 7200 0124 6134

Seran aplicables, amb la documentació prèvia, les exempcions i bonificacions establertes.

Com podeu sol·licitar aquest Servei?

Cal omplir una sol·licitud al servei d’assessorament i lliurar-la a la secretaria de l’INSTITUT LA SERRETA, escollint la família professional de la que es vol rebre assessorament. També hauràs de lliurar DNI, NIE o Passaport i un Registre d’informació professional i de formació a les àrees professionals.

Famílies professionals i Cicles associats

Les famílies professionals i els cicles associats per a les quals s’ofereix el servei són:

 • Família Professional d’Imatge Personal
  • CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
 • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència
  • CFPS Educació Infantil
  • CFPS Integració Social

Una vegada admesos al servei s’ha de fer el pagament corresponent al preu públic del servei i dur a la sessió informativa la següent documentació:

 • Full d’Inscripció al Servei d’Assessorament imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

També haureu de portar la següent documentació per a la posterior sessió d’assessorament:

 • Dossier de trajectòria professional (part comuna) omplert per tots els aspirants.
 • Informe de vida laboral.
 • Certificats d’empresa.
 • Original i fotocòpia dels contractes de treball
 • Original i fotocòpia dels certificats d’estudis, cursos de formació i títols.
 • Altres documents que l’aspirant consideri oportuns.
 • Currículum Vitae segons el Model de currículum Europass:

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d’Educació

Oferta de places del servei d’assessorament – Curs 2020/21

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats son:

 • Familia Professional d’Imatge Personal (5 places)

>CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (5 places)

 • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (15 places)

>CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència (5 places).

>CFPS Educació Infantil (5 places).

>CFPS Integració Social (5 places).

CALENDARI GENERAL DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT – CURS 2020 / 21
Sol·licitud al servei d’assessorament
Sol·licitud al servei al servei d’assessorament del 14/09/20 al 22/09/20 lloc secretaria del centre
Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva dia 25/09/20 lloc web del centre
Reclamacions a la llista de persones admeses dia 28/09/20 al 29/09/20 lloc secretaria del centre
Publicació de la llista definitiva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l’inici de les sessions d’assessorament dia 02/10/20 lloc web del centre
Pagament preu públic del 05/10/20 al 09/10/20 lloc oficines bancàries
Presentació inscripció al servei d’assessorament i de la documentació de pagament (a la sessió informativa) a partir dia 16/10/20 amb cita prèvia lloc aulari del centre
Prestació servei d’assessorament Convocatòria de les persones interessades 1ª sessió assessorament a partir dia 16/10/20 amb cita prèvia lloc aulari del centre