Política de Qualitat

Per a l ́ Institut La Serreta la Qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. L’actuació de l’ institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació. Per això ha de vetllar per la millora dels resultats educatius, millora de la cohesió social i millora de la confiança dels grups d’interès.
  • Establir una sistemàtica de planificació, actuació, avaluació i revisió de la Qualitat en consonància amb la missió del centre.
  • Implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’ Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Potenciar la comunicació interna (ascendent, descendent i transversal) per el desenvolupament dels objectius de centre.
  • Potenciar la comunicació externa sent el centre model en el desenvolupament del sistema de gestió de la Qualitat.
  • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
  • Impulsar la Millora qualitativa a partir dels següents Models o Polítiques: Gestió per processos; Model Europeu de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015.
  • Obtenir satisfacció interna i externa dels nivells de Qualitat aconseguits.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’Equip Directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

[ document Política de Qualitat, versió 2.0, elaborat per la Comissió de Qualitat ]