Documentació Estratègica

 • Plantejament Institucional v2.0
  El plantejament institucional d’un centre educatiu és l’explicitació dels valors compartits que regeixen el seu funcionament, la definició de la raó de ser i la visió compartida de l’ institut que ens agradaria ser. Tot plegat, estableix qui som i com volem ser en una perspectiva de mitjà i llarg termini.
 • Projecte de Direcció 2016-20
  El projecte de direcció és un document bàsic de gestió del centre docent i un instrument de la seva autonomia: en desplega el projecte educatiu, en quantifica i temporitza les millores i en vincula l’acció dels òrgans unipersonals i col·legiats.
 • Pla Anual de Centre 2019-20
  En la Programació Anual es recull la concreció de les prioritats, de les activitats i del funcionament del centre per al curs escolar corresponent, i dels diferents àmbits de l’autonomia del centre, d’acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, d’acord amb el projecte de direcció vigent.
 • Memòria Curs 2018-19
  Valoració des dels Serveis Territorials Vallès Occidental: Informe Retiment de Comptes
 • Projecte Lingüístic (en revisió)
  El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu. En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.
 • Pla TAC
  En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les Tecnologies d’Aprenentatge i la Comunicació, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàctico-pedagògics i curriculars.
 • Normes Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
  Els centres determinen les seves Normes d’Organització i Funcionament (NOFC) que recullen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu del Centre.
 • Pla de Convivència (en revisió)