Prova restringida d’accés al grau superior de formació professional

Departament d’Ensenyament convoca les proves restringides d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a aquests ensenyaments però no tenen el títol de batxillerat i que han superat un cicle de grau mitjà de la mateixa opció el mes de juny de 2015.

Requisits de participació

Cal complir tots els requisits següents:

Tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa opció que el cicle de grau superior a què es vol accedir, obtingut el juny de 2015.
No haver-se inscrit en les proves d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional de 2015 a Catalunya.
La inscripció a la prova comporta la sol·licitud de l’exempció de la part específica de la prova per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa opció que el cicle de grau superior a què es vol accedir.

Resum del procediment i calendari

Resum del procediment Calendari
Inscripció a la prova mitjançant l’OVT de l’1 al 7 de juliol de 2015
Últim dia de pagament de la taxa 8 de juliol de 2015 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos a partir del 17 de juliol de 2015
Presentació de la documentació addicional del 20 al 23 de juliol de 2015
Llista definitiva d’admesos i exclosos a partir del 24 de juliol de 2015
Realització de la prova (només la part comuna) 2 de setembre de 2015 (a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)
Qualificacions provisionals a partir del 9 de setembre de 2015
Termini per presentar reclamacions del 10 al 14 de setembre de 2015
Qualificacions definitives a partir del 15 de setembre de 2015

Les persones que superin aquesta prova d’accés de setembre podran optar a les places que hagin quedat vacants dels cicles formatius de grau superior de la mateixa opció que el cicle de grau mitjà que hagin cursat.

Què cal tenir en compte

L’incompliment de qualsevol dels tres requisits comportarà l’exclusió de la convocatòria.
La superació de la prova restringida permet participar en el procés d’admissió als cicles de grau superior de setembre.
A tots els admesos se’ls concedeix automàticament l’exempció de la part específica; només s’han d’examinar de la part comuna de la prova.
Els aspirants poden sumar puntuació complementària si tenen currículum formatiu o professional, i també si han superat un curs de preparació o formació per a la prova d’accés.
Les persones que l’any 2015 compleixen 18 anys i finalitzen els estudis de grau mitjà el juny de 2015 no hauran pogut participar en la convocatòria de maig de les proves (perquè no tenen, en el moment de la inscripció, la titulació de tècnic). Sí que poden participar en la prova restringida d’accés, sempre que el cicle de grau superior sigui de la mateixa opció que el de grau mitjà que han finalitzat.
Les persones que l’any 2015 compleixen 19 anys o més i finalitzen el juny de 2015 els estudis de grau mitjà (de la mateixa opció que el cicle de grau superior a què volen accedir) tenen diverses possibilitats:
– inscriure’s a les proves d’accés del mes de maig i superar la prova en la seva totalitat (com que no tenen encara el títol de tècnic, s’han d’examinar de la part comuna i de la part específica): podran participar en el procés de preinscripció i matrícula de juny.
– inscriure’s a les proves d’accés del mes de maig i superar només la part comuna: rebran el certificat de superació d’aquesta part i el mes de juliol, quan tinguin el títol de tècnic, podran sol·licitar l’exempció total de la prova d’accés. Podran participar en el procés d’admissió als centres de setembre, tenint en compte que l’exempció equival a un 5.
– no inscriure’s a les proves d’accés del mes de maig, però inscriure’s a la prova restringida i superar-la: només s’hauran d’examinar de la part comuna perquè estan exempts de fer la part específica per tenir el títol de tècnic. Podran participar en el procés d’admissió als centres de setembre, tenint en compte que la nota serà l’obtinguda en la part comuna més les puntuacions complementàries a què tinguin dret, si escau.

Normativa

Resolució ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2015 (DOGC núm. 6813, de 18.2.2015)

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen els temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i als cicles d’ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)

Més informació

A l’apartat Prova restringida d’accés al grau superior de formació professional del web del Departament