Projecte educatiu

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

 DEFINICIÓ INSTITUCIONAL

 L’Institut Secretari Coloma és un centre situat al barri de Gràcia de Barcelona, depenent del Departament d’Educació.

El nostre centre imparteix classe aproximadament a 500 alumnes, repartits en 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat. L’alumnat prové, gairebé en la seva totalitat, dels centres de primària adscrits.

L’Institut disposa de bones infraestructures en quant a instal·lacions i material que li permeten una organització flexible per assolir els objectius plantejats.

Els resultats acadèmics obtinguts al llarg dels anys, tant pel que fa a les proves d’avaluació interna com a les externes (PAU, proves diagnòstiques, etc), acrediten el bon nivell educatiu del centre.

MARC NORMATIU.

 Aquest Projecte educatiu té com a referències la següent normativa:

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

 TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE.

1. El català com a llengua de comunicació social entre l’alumnat. El nostre alumnat és, majoritàriament, catalanoparlant i això es tradueix en l’ús de la nostra llengua tant en les aules com en els diferents espais de relació: patis, passadissos, etc.

2. Potenciació de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El centre fomenta l’ús de tecnologies i mitjans audiovisuals com a eines de recerca d’informació i d’elaboració de materials curriculars i acadèmics. Fem que l’alumnat usi totes les eines que són al seu abast per descobrir, interpretar i comunicar fets sobre el món real que l’envolta. Es fa ús del Moodle, com espai virtual d’aprenentatge, dins i fora del marc lectiu, que permet treballar activitats d’aprenentatge dirigides pel professorat, així com un accés directe al professorat.

3. Projecte lingüístic. L’objectiu del centre en l’estudi de les llengües és aconseguir la plena competència del alumnes, tant a nivell oral com escrit, en tots els registres i usos del català i el castellà.

Com a llengües estrangeres, complementàries al català i el castellà, el centre imparteix Anglès per a tot l’alumnat i, per a ‘alumnat interessat, imparteix Alemany com a segona llengua estrangera.

4. Intercanvis internacionals. El centre organitza intercanvis, tan d’anglès com d‘alemany, amb l’objectiu de consolidar els aprenentatges d’aquestes llengües i afavorir el contacte de l’alumnat amb altres cultures.

5. Pla de Foment de la lectura. Dins el marc horari de l’alumnat d’ESO està contemplat un espai horari per al desenvolupament del Pla de lectura, coordinat pels departaments de llengües, el qual té com a objectius fomentar el gust per la literatura i millorar la comprensió lectora.

6. Foment del càlcul mental. A l’institut creiem que la capacitat de càlcul mental s’ha de fomentar i estimular. Per aquesta raó, des d’un espai horari concret o des de les diferents matèries, se’n promou l’ús, presentant la utilització racional de la calculadora com a complement necessari.

7. Seguiment personalitzat de l’alumnat. El centre potencia la figura del tutor/a el qual fa el seguiment de cadascun dels alumnes mitjançant reunions amb el professorat i informant-ne les famílies. El tutor/a coordina la relació entre alumnat, professorat i famílies

8. Orientació de l’alumnat. El centre fa ús de les activitats del Programa Porta 22, d’orientació acadèmica i professional, per desenvolupar el nostre Projecte de recerca de Quart de l’ESO. La seva finalitat és orientar l’alumnat en la recerca personal i la tria argumentada de les seves opcions de futur, al final de l’ESO.

Paral·lelament, s’organitzen activitats d’acompanyament de l’alumnat i les famílies en l’elecció dels estudis posteriors a Batxillerat

També hi ha un gabinet psicopedagògic que ajuda l’alumnat des de primer d’ESO a Batxillerat.

9. Participació de les famílies. Des del centre s’organitza la Junta de pares i mares delegats de curs, la qual es reuneix periòdicament amb la direcció del centre per valorar la marxa del curs i fer propostes de millora. L’AMPA forma part activa en la organització de les activitats del centre.

10. Participació en activitats externes al centre. Amb l’objectiu d’afavorir la motivació i la recerca de l’excel·lència, s’anima l’alumnat a participar en els diferents premis i concursos de caràcter educatiu que es convoquen, tan a la ciutat de Barcelona com estatals i estrangers.

11. Sensibilització social. El centre programa activitats amb diferents entitats socials, tant de l’entorn immediat de l’alumnat com de la ciutat de Barcelona per treballar la sensibilització del nostre alumnat respecte de les problemàtiques socials. El centre participa sistemàticament en la recapta organitzada pel Banc dels aliments, i ens visiten professionals i pacients de l’Institut Guttmann, entre d’altres.

12. Activitats de cohesió. De manera complementària al currículum de l’alumnat, organitzem activitats culturals col·lectives destinades a l’educació integral del nostre alumnat. Activitats com la Festa de la música, Carnaval, Sant Jordi, faciliten la cohesió social i permeten a l’alumnat trobar l’àmbit més adient per desenvolupar les seves qualitats personals.

OBJECTIUS i concrecions.

 1. Potenciar l’autonomia de l’alumne. La comunitat educativa ha de treballar amb l’objectiu de donar al nostre alumnat el màxim grau d’autonomia i autosuficiència. L’alumne ha de ser el màxim responsable de la seva educació.

  1. Les matèries inclouran activitats encaminades a augmentar l’autonomia de l’alumne
  2. Conjuntament amb les famílies es vetllarà per l’assoliment d’uns bons hàbits d’estudi
  3. Adaptar les metodologies a cada nivell, passant de més dirigides a menys conforme es promociona a cursos superiors

2. Fomentar l’esperit crític. El centre fomentarà la utilització de diferents fonts d’informació per tal que l’alumnat contrasti opinions, informacions, documents, etc, amb l’objectiu de crear una actitud crítica

  1. Diversificació de les fonts d’informació, evitant l’ús del llibre de text com a únic recurs
  2. Programar i fomentar debats a classe en totes les matèries contemplats a les programacions

3. Fomentar el treball cooperatiu. L’alumnat ha de ser coneixedor dels processos necessaris per treballar en grup i els beneficis que se n’obtenen, aprofitant les diferents capacitats dels seus components

  1. Potenciar el treball en grup per tal d’estimular la importància de la cooperació en el treball col·lectiu.
  2. Fomentar la integració de cada alumne dins el treball col·lectiu, potenciant les capacitats individuals de cadascú
  3. Incloure en les programacions de cada departament activitats que impulsin el treball cooperatiu

4. Fomentar el treball interdisciplinari. Es treballaran activitats que relacionin els coneixements des diferents matèries tenint com a objectiu l’assoliment de les Competències bàsiques: aprendre a aprendre, tractament i transmissió de la informació, etc

  1. Establir un calendari trimestral de treballs per projectes al llarg de les diferents etapes
  2. Fomentar de la coordinació entre el professorat, mitjançant el treball per departaments i equips docents, per tal d’establir criteris homogenis i consensuats
  3. Incloure en els currículums de les matèries activitats conjuntes entre diferents departaments que facilitin la transversalitat dels aprenentatges

5. Fomentar l’excel·lència

  1. Fomentar una formació científica i humanística de qualitat
  2. Estimular la recerca científica al centre i amb col·laboració universitats i empreses
  3. Aplicar els protocols de detecció i actuació sobre l’alumnat amb altes capacitats
  4. Exigir el màxim rigor en les activitats acadèmiques: redaccions (treballs, exàmens), presentacions, ortografia, …..
  5. Elaborar Bones Pràctiques Educatives des dels diferents departaments
  6. Presentar material complementari, audiovisual i escrit, en diverses matèries, en anglès per afavorir el domini en aquesta llengua
  7. Accedir a la certificació oficial del Nivell Intermedi d’anglès de l’Escola Oficial d’idiomes
  8. Accedir a la certificació oficial del Goethe-Institut equivalent al Nivell A2 del Marc de Referència Europeu.
  9. Fomentar la participació en activitats externes al centre
  10. Tenir cura de les bones formes en les activitats del centre.

6. Fomentar l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació. Des de totes les matèries es treballarà per que l’alumnat sigui competent tant en l’ús de les eines tècniques i informàtiques com en la gestió eficient de la informació.

  1. Aprenentatge de les eines bàsiques digitals dins del currículum de l’alumnat
  2. Recerca i selecció d’informació a les xarxes digitals
  3. Elaboració de material de les diferents matèries mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació
  4. Reducció de l’ús de llibre de text per avançar en l’ús de material divers

7. Millorar la capacitat comunicativa de l’alumnat. Tot el centre treballarà per millorar:

  1. L’expressió oral de l’alumnat mitjançant exposicions orals en cada matèria
  2. La qualitat ortogràfica i d’elaboració dels seus escrits.

8. Actualitzar les metodologies d’ensenyament. Els departaments inclouran les innovacions necessàries perquè les activitats s’adeqüin als interessos de l’alumnat i als avenços socials i tecnològics del nostre entorn.

  1. Actualitzar anualment el Pla de formació contínua del professorat
  2. Fomentar l’elaboració de Bones pràctiques educatives

9. Millorar la Gestió de la informació. Fomentarem l’ús de les eines que permetin la màxima transparència informativa per a totes les persones relacionades amb el centre.

  1. Millorar els canals d’informació i de comunicació
  2. Establir un arxiu amb la documentació del funcionament general del centre
  3. Establir es protocols d’actuació que faciliten el millor coneixement del funcionament del centre
  4. Establir els mecanismes de seguiment del compliment dels acords presos
  5. Potenciar l’ús del web del centre com a eina de informació externa
  6. Potenciar l’ús del correu electrònic per afavorir el contacte entre el centre i les famílies
  7. Creació d’un Canal Youtube amb aportacions de l’alumnat sobre activitats d’aula
  8. Potenciar el funcionament dels espais de relació entre tots els membres de la comunitat educativa: Consell escolar, Junta de delegats de classe, Associació d’alumnes, mares delegades, etc

10. Estimular els contactes entre el centre i el món professional, empresarial i laboral de l’entorn.

  1. Potenciar la participació de l’alumnat en activitats de l’estada a l’empresa
  2. Visitar empreses en actiu
  3. Programar conferències amb representants d’empreses de diferents sectors, així com amb antics alumnes

11. Familiaritzar l’alumnat amb l’entorn sociocultural.

  1. Realització d’intercanvis internacionals per a l’aprenentatge de llengües estrangeres
  2. Realització d’un Pla de sortides socioculturals (exposicions, museus, audicions, teatre, activitats a la natura, etc) adaptat a les característiques de cada curs
  3. Participació des de totes les àrees en activitats externes que fomentin la creativitat i l’interès per l’aprenentatge de l’alumnat (premis i concursos, fòrums, pràctiques externes, etc)

12. Fomentar els valors ètics en l’alumnat.

  1. Reconèixer la veritat, la bondat i la justícia com a valors ètics essencials de la conducta i com a elements bàsics per a la formació d’un criteri correcte d’actuació personal.
  2. Fomentar el compromís de l’alumnat amb el seu aprenentatge i desenvolupament personal
  3. Avançar progressivament en el grau de responsabilitat de l’alumnat en l’assoliment dels objectius educatius
  4. Garantir la pluralitat entre les persones i entre els grups que conviuen a l’institut i projectar-lo a la societat.
  5. Educar per a la igualtat, tendint a superar les diferències discriminatòries          tant de gènere com ètniques, i afavorir la integració en un entorn sociocultural canviant.
  6. Educar en el respecte a les idees i a les persones de manera que els nois/noies aprenguin a escoltar i valorar els altres.
  7. Afavorir un clima de relació i convivència afectiva i valorar aquesta com un dels aspectes fonamentals per a la maduració personal.
  8. Incidir en la idea que la llibertat en societat es mou dins d’uns límits que vénen determinats per la llibertat dels altres.
  9. Afavorir el desenvolupament de les competències socials per tal d’aconseguir l’ús d’hàbits de relació, de funcionament i de participació democràtica.

13. Fomentar l’educació emocional

 1. Fomentar l’autoconeixement emocional perquè l’alumne/a sigui capaç d’identificar les seves pròpies emocions i les dels altres. Donat que el nou concepte d’educació integral i competencial posa en primer ordre el foment de l’educació emocional que en definitiva consisteix en ajudar al nostre alumnat en el desenvolupament de la capacitat per afrontar problemes i arribar a solucions satisfactòries la qual cosa incideix en la millora de les seves relacions socials i en el manteniment d’un bon nivell d’autoestima i en definitiva en el major èxit escolar.
 2. Promoure, mitjançant la tutoria, la reflexió individual i col·lectiva, per tal que ajudi a l’autoconeixement i a la superació dels desequilibris emocionals, amb el suport dels especialistes (psicopedagog i EAP).
 3. Potenciar el desenvolupament de les capacitats creatives de tot l’alumnat, de manera que siguin conscients de les seves possibilitats.
 4. Formar per al coneixement del propi cos, desenvolupant aspectes com la higiene, la salut, l’alimentació, l’educació sexual i afectiva i la prevenció de les drogodependències. I treballar per a l’adquisició d’hàbits personals (ordre, neteja, estudi, treball…) i socials (solidaritat, respecte, diàleg…).
 5. Fomentar la tolerància, el respecte i l’empatia

14. Fomentar la participació de la comunitat educativa

  1. Elaborar una carta de compromís educatiu amb les famílies on aquestes es sentin partícips de l’educació dels seus fills
  2. Potenciar el contacte de les famílies amb la tutoria i l’equip docent   per a facilitar la informació del procés d’aprenentatge dels seus fills, mitjançant les reunions anuals generals de cada curs, l’entrevista personal i els butlletins de notes.
  3. Impulsar els mecanismes de participació dels que disposa l’alumnat: delegats, consell de delegats, juntes d’avaluació, associacions d’estudiants, etc, facilitant-los els mitjans necessaris.
  4. Realitzar un Pla de Participació que estableixi els mecanismes de relació entre els diferents estaments de la comunitat educativa
  5. Facilitar les activitats dels pares/mares delegats de curs, col·laborant de forma activa en les seves iniciatives i afavorint el contacte entre els diferents estaments de la comunitat educativa.
  6. Implicar el PAS en la col·laboració i participació en el funcionament del centre.

 INDICADORS DE CONTROL

 1. Enquestes als diferents sectors de la comunitat educativa
 2. Resultats acadèmics
  1. Interns
  2. Externs
  3. Primer curs d’estudis universitaris
 3. Seguiment dels estudis immediatament posteriors a ESO i Batxillerat que realitza l’alumnat

DOCUMENTS QUE CONCRETEN LES ORIENTACIONS D’AQUEST PEC

 1. Normes de convivència (aprovades el 16 de juny de 2011).
 2. Normes de funcionament del centre
  1. Òrgans i càrrecs de govern. Nombre i tasques
  2. Càrrecs de coordinació. Nombre i tasques
 3. Pla de Participació de la comunitat educativa
 4. Projecte Curricular de Centre
 5. Projecte lingüístic
 6. Projecte TAC
 7. Creació i seguiment de protocols d’actuació