Preinscripció de Batxillerat. Novetats. 19/20

Les sol·licituds s’han d’entrar electrònicament i/o en suport informàtic.

  • Sol·licitud electrònica:

Es realitza amb el DNI electrònic, el certificat digital, l’usuari GICAR o l’IdCat Mòbil. Cal tenir el número d’identificació de l’alumne. Us l’ha de proporcionar el centre on està matriculat. També el podeu trobar a:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne).

No cal presentar cap documentació ni resguard al centre.

 

  • Sol·licitud en suport informàtic:

S’ha d’entrar la sol·licitud al formulari i imprimir el resguard que cal portar-lo al centre que es demana en primera opció.  Si no es presenta el resguard al centre, la sol·licitud no es considera presentada.

En el moment d’enviar la sol·licitud, es valida electrònicament el DNI/NIE. Si l’intercanvi de dades no és correcte o l’alumne/a (pare/mare/tutor/a) s’ha identificat amb passaport o document identificatiu de la Unió Europea, juntament amb el resguard ha de presentar original i fotocopia del document identificatiu corresponent.

Si l’alumne fa els 18 anys el 2019, pot realitzar ell la preinscripció . Sinó, la identificació ha de ser d’un dels tutors de l’alumne.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=

Identificacio_digital

FAQS:

  • Cal emplenar el camp de correu electrònica indicant l’adreça a on es vol rebre la informació sobre el procés.
  • És obligatori en el cas d’alumnes menors d’edat que s’indiqui a la sol·licitud quin dels dos tutors serà el referentper a les consultes del procés de preinscripció a a Internet (OVT).
  • L’alumne/a pot modificar la sol·licitud durant el termini de presentació de sol·licituds, pel que fa a les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels criteris de prioritat i centres.

Acreditació de criteris:

  • la proximitat al domicili, les dades del domicili s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
  • discapacitat i família nombrosa o monoparental,  s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.