Batxibac

EL PROGRAMA BATXIBAC: QUÈ ÉS?

El programa Batxibac és un programa d’excel·lència que permet als alumnes de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat – baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França, i superen una prova externa en francès.
Fa molts anys que l’Institut Sant Quirze del Vallès té en l’aprenentatge de les llengües estrangeres un dels eixos que vertebren el seu projecte educatiu, tant a l’ESO com al Batxillerat. Creiem que, en aquest món globalitzat, la mobilitat i la relació amb altres països i cultures són essencials per als nostres alumnes. En aquest sentit, amb el programa Batxibac l’Institut de Sant Quirze aposta per l’ensenyament plurilingüe i ofereix als alumnes una opció més per al seu futur.

QUÈ IMPLICA?

El currículum mixt Batxibac implica cursar:
a) Les matèries pròpies del batxillerat: comunes, de modalitat, específiques i Treball de Recerca.
b) Dues matèries pròpies del Batxibac, que es computen dins de les comunes, de les de modalitat o de les específiques.
c) D’altres activitats curriculars en llengua francesa, dins o fora del centre simultàniament al programa Batxibac, per exemple:
– Estada en una empresa que utilitzi el francès com a llengua vehicular;
– Estada lingüística en un país francòfon;
– Voluntariat en una entitat cultural o social francòfona;
– Intercanvi amb estada a un país francòfon per un període mínim de dues setmanes (no necessàriament consecutives ni en el mateix curs acadèmic);
– Teatre en francès, etc.

REQUISITS PER PODER CURSAR EL PROGRAMA BATXIBAC

Els alumnes que vulguin cursar el currículum mixt han d’acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el certificat de nivell intermedi de les EOI, el diploma B1 del DELF Scolaire o el diploma B1 del DELF Junior. Si no s’aporta aquesta documentació, caldrà superar una prova de nivell en llengua francesa establerta pel centre.
L’objectiu és que els alumnes, en acabar l’etapa, hagin assolit, almenys, el nivell B2 en llengua francesa del Marc europeu de referència per a les llengües.
L’alumne que vulgui cursar el programa Batxibac ha de tenir un bon expedient acadèmic d’ESO i ser conscient de l’esforç afegit que suposa cursar un programa d’excel·lència.

COM S’OBTÉ LA DOBLE TITULACIÓ?

 L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.
 La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques (Història d’Espanya i de França i Llengua i Literatura Franceses). Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts de mitjana i una nota mínima de 5 punts en la prova de llengua i literatura francesa.
 La nota final de batxillerat està formada pel 90% de la mitjana aritmètica de les matèries cursades + 10% del treball de recerca.
 La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Atès que els alumnes de Batxibac compten amb dos títols, poden accedir a les nostres universitats per dues vies:
a) com a alumnes de batxillerat;
b) com a alumnes de baccalauréat.
Els alumnes de Batxibac també poden accedir a les universitats franceses i del Quebec, Canadà, en les mateixes condicions que els alumnes del baccalauréat francès.

ACCÉS ALS ESTUDIS SUPERIORS A FRANÇA DE L’ALUMNAT BATXIBAC QUE HA SUPERAT LA PROVA EXTERNA I ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT

Preinscripció electrònica normalment de gener a març, a través de la pàgina https://www.parcoursup.fr/
Pàgina institucional del govern de França i adreça de contacte: http://www.espagne.campusfrance.org/ barcelona@campusfrance.org
ACCÉS ALS ESTUDIS SUPERIORS A ESPANYA DE L’ALUMNAT BATXIBAC QUE HA SUPERAT LA PROVA EXTERNA I ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT
Aquest alumnat té tres vies per accedir a la universitat:

Via 1: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, sense la realització de les proves de les PAU. Cal sol·licitar l’acreditació corresponent a través de la UNEDasiss, entitat estatal encarregada d’emetre la convalidació corresponent; l’acreditació emesa reflecteix la nota amb què s’accedirà a la universitat de l’estat espanyol, la qual està calculada de la manera següent: 70% de la nota de batxillerat i 30% de la nota de la prova externa.

Via 2: mitjançant la nota del Diplôme du Baccalauréat Général, realitzant només la fase específica de les PAU 2019, per tal de millorar la nota. Cal sol·licitar l’acreditació corresponent a través de la UNEDasiss, entitat estatal encarregada d’emetre la convalidació corresponent; l’acreditació emesa reflecteix la nota, la qual està calculada de la manera següent: 70% de la nota de batxillerat i 30% de la nota de la prova externa. L’alumnat batxibac s’ha de preinscriure a les PAU i en el moment de la matrícula definitiva l’alumnat batxibac ha de triar que farà ús de l’accés a la universitat amb el títol de baccalauréat per examinar-se només de la fase específica.

Via 3: mitjançant la nota de batxillerat. L’alumnat batxibac s’ha de preinscriure a les PAU i en el moment de la matrícula definitiva l’alumnat batxibac ha de triar que farà ús de l’accés a la universitat amb el títol de batxiller per examinar-se de la fase general i, de manera voluntària, de la fase específica.

Important: l’alumnat batxibac que faci la fase general no necessita realitzar les proves de les matèries comunes d’Història i Francès, ja que la nota d’aquestes matèries serà l’obtinguda en la prova externa en les matèries d’Història d’Espanya i de França i Llengua i Literatura Franceses, respectivament.