Preinscripció i matrícula a ESO

DOCUMENTACIÓ què cal presentar a l’hora de formalitzar la preinscripció:

(Les fotocòpies han de ser en un full DINA4 sense retallar)

 • Sol·licitud: telemàtica a la web del Departament d’Educació Estudiar_a_Catalunya
 • IDALU -Número d’identificació RALC (cal demanar-lo al centre on esteu matriculats actualment)
 • Original i Fotocòpia del DNI o NIE del pare o tutor legal
 • Original i Fotocòpia del DNI o NIE de la mare o tutora legal
 • Original i Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne, en cas de tenir-ne (obligatori a partir dels 14 anys)
 • Original i Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne
 • Original i Fotocòpia del llibre de família (pàgina dels pares i pàgina de l’alumne). Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • En cas que el domicili actual no es correspongui amb el del DNI o NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant,
 • Original i Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si és el cas
 • En cas de discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans,  original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat
 • En cas que l’alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs,  informe o certificat mèdic oficial.
 • Renda Anual. En cas que siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, acreditació de ser beneficiari.
DOCUMENTACIÓ què cal presentar a l’hora de formalitzar la matrícula:
 • Original i Fotocòpia del llibre de vacunacions de l’alumne o certificat mèdic
 • Full de dades de la família: dadesESO
 • Full d’autoritzacions de la família: autoritzacions
 • Carta de compromís educatiu: carta_compromis
 • Pagament de quotes de material i assegurança i quota d’Ampa: Quotes_curs_20_21
 • Pagament de quotes de llibres d’ESO: quota_llibres_ESO