Preinscripció i matrícula a BATXILLERAT

DOCUMENTACIÓ que cal presentar a l’hora de formalitzar la preinscripció:

(Les fotocòpies han de ser en un full DINA4 sense retallar)

 • Sol·licitud telemàtica a la web del Departament d’Educació: Estudiar_a_Catalunya
 • IDALU -Número d’identificació RALC (cal demanar-lo al centre on esteu matriculats actualment)
 • Certificat de qualificació mitjana d’educació secundària obligatòria (cal demanar-lo al centre on esteu matriculats actualment)
 • Original i Fotocòpia del DNI o NIE del pare o tutor legal
 • Original i Fotocòpia del DNI o NIE de la mare o tutora legal
 • Original i Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne
 • Original i Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne
 • Original i Fotocòpia del llibre de vacunacions de l’alumne o certificat mèdic
 • Original i Fotocòpia del llibre de família pàgina dels pares i pàgina de l’alumne. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • En cas que el domicili actual no es correspongui amb el del DNI o NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant, (No certificat d’empadronament!)
 • Original i Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si és el cas
 • En cas de discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans, original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat
 • En cas que l’alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, informe o certificat mèdic oficial

DOCUMENTACIÓ que cal presentar a l’hora de formalitzar la matrícula:

 • Full de dades personals: dadesBAT
 • Full d’autoritzacions: autoritzacionsBAT
 • Tria de matèries de modalitat (1r de batx.): BAT_materies_1r
 • Tria de matèries de batxillerat (2n de batx.): BAT_materies_2n
 • Una fotografia mida carnet. Si es vol es pot enviar per correu electrònic, format JPEG, indicant nom i cognoms i curs que es realitzarà.
 • Fotocòpia del resguard de Títol de Graduat ESO (Només NOUS ALUMNES CENTRE)
 • Fotocòpia de  l’historial acadèmic de l’etapa d’ESO (Només NOUS ALUMNES CENTRE)
 • Resguard de pagament de quota de material i assegurança i quota d’Ampa: quotes_bat