Educació Infantil

Per què estudiar el CFGS d’Educació Infantil?
 • Titulació: Tècnic/a Superior en Educació Infantil.
 • Objectiu: L’alumne/a haurà de ser capaç de dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.617 hores lectives i 383 hores de formació en Centres de Treball.

Sortides Professionals

 • Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o d’una
  mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en
  centres de titularitat privada.
 • Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer
  curs del segon cicle de l’educació infantil.
 • Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc
  social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
 • Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques,
  cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies,
  granges escola, i altres equipaments del sector.
 • Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges,
  complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

Mòduls

Mòdul 1: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social.
Intervenció socioeducativa amb infants en risc social. Intervenció socioeducativa amb famílies.

Mòdul 2: Didàctica de l’educació infantil.
Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys. Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil. Disseny de projectes i d’activitats educatives en l’àmbit formal. Disseny de projectes i d’activitats educatives en l’àmbit no formal.

Mòdul 3: Autonomia personal i salut infantil.
Atenció i cura de l’alimentació dels infants. Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants. Atenció i cura de la higiene dels infants. Programació dels hàbits d’autonomia personal. Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat.

Mòdul 4: El joc infantil i la seva metodologia.
El joc i les joguines. Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu. Implementació d’activitats d’oci i de lleure.

Mòdul 5: Expressió i comunicació.
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió ritmicomusical. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió logicomatemàtica. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les TAC. Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica.

Mòdul 6: Desenvolupament cognitiu i motriu.
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica. Intervenció en el desenvolupament motriu. Intervenció en el desenvolupament cognitiu. Intervenció primerenca. Pràctica psicomotriu.

Mòdul 7: Desenvolupament socioafectiu.
Intervenció en l’àmbit afectivosexual. Intervenció en l’àmbit social.

Mòdul 8: Habilitats socials.
Habilitats de comunicació. Dinamització de grups.

Mòdul 9: Primers auxilis.
Recursos i trasllat d’accidentats. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. Atenció sanitària d’urgència.

Mòdul 10: Formació i orientació laboral.
Incorporació al treball. Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora.
Empresa i iniciativa emprenedora..

Mòdul 12: Projecte d’atenció a la infantesa.
Projecte d’atenció a la infantesa.

Mòdul 13: Formació en centres de treball.
Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la formació assolida al centre educatiu.

Per més informació pots consultar el següent enllaç