Administració i Finances

Per què estudiar el CFGS d’Administració i Finances?
 • Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances.
 • Objectiu: L’alumne/a haurà de ser capaç d’organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
 • Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos anys acadèmics: 1.340 hores lectives i 970 hores de formació en Centres de Treball.

Sortides Professionals

 • Administratiu d’oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i d’assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.

Mòduls

Mòdul 1: Comunicació i atenció al client.
Processos de comunicació oral i escrita a l’empresa. Atenció al client. Gestió documental, arxiu i registre.

Mòdul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
Organització de la documentació jurídica i empresarial. Contractació empresarial. Tramitació davant les administracions públiques.

Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial.
Patrimoni i metodologia comptable. Fiscalitat empresarial. Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria. Registre comptable i comptes anuals.

Mòdul 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
Processos administratius de recursos humans. Reclutament i desenvolupament professional.

Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació.
Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades. Tractament de avançat  de la informació, arxiu i registre. Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions.

Mòdul 6: Anglès.
Anglès tècnic.

Mòdul 7: Gestió de recursos humans.
Procés de contractació. Retribucions, nòmines i obligacions oficials

Mòdul 8: Gestió financera.
Anàlisi i previsió financeres. Productes del mercat financer i d’assegurances. Fonts de finançament i selecció d’inversions.

Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat.
Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria. Comptabilitat de costos. Anàlisi econòmic, patrimonial i financer.

Mòdul 10: Gestió logística i comercial.
Planificació de l’aprovisionament. Selecció i control de proveïdors. Operativa i control de la cadena logística.

Mòdul 11: Simulació empresarial.
Simulació empresarial.

Mòdul 12: Formació i orientació laboral.
Incorporació al treball. Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 13: Projecte d’administració i finances.
Projecte d’administració i finances.

Mòdul 14: Formació en centres de treball.
Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la formació assolida al centre educatiu.

Per més informació pots consultar el següent enllaç