Manteniment de vaixells

Per què estudiar el CFGM de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo?

Titulació: Tècnic/a en Manteniment d’embarcacions d’esbarjo.
Objectiu: Formar professionals capaços de realitzar el muntatge, el manteniment i la reparació de la maquinària i els equips dels vaixells d’esbarjo i dels serveis portuaris, així com realitzar el servei tècnic de postvenda de vaixells d’esbarjo.
Durada: Tenen una durada de 2.319 horas (1.331 h en un centre educatiu i 988 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides Professionals

  • Mantenidor generalista d’embarcacions d’esbarjo

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat professional, generalment, en petites empreses dedicades al manteniment d’embarcacions d’esbarjo.

Mòduls

Mòdul 1. Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions.
Circuits elèctrics als vaixells. Màquines elèctriques i instal·lacions de corrent altern als vaixells. Instal·lacions de corrent continu i equips electrònics als vaixells.

Mòdul 2. Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions d’esbarjo.
Posada en marxa del sistema de propulsió i equips auxiliars. Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars. Protecció anticorrosiva i unió de metalls

Mòdul 3. Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització en embarcacions d’esbarjo.
Muntatge i posada en marxa del sistema de refrigeració i de climatització. Manteniment del sistema del sistema de refrigeració i de climatització

Mòdul 4. Manteniment de superfícies i elements de materials compostos de embarcacions d’esbarjo.
Preparació, igualació i protecció de superfícies d’embarcacions. Reforma d’estructures i cascs d’embarcacions

Mòdul 5. Tractaments superficials i pintat d’embarcacions d’esbarjo
Preparació de superfícies en embarcacions. Embelliment de superfícies en embarcacions

Mòdul 6. Manteniment d’instal·lacions d’equips electrònics i informàtics d’embarcacions d’esbarjo.
Muntatge i desmuntatge d’instal·lacions i equips electrònics. Operacions de manteniment d’equips electrònics i informàtics

Mòdul 7. Anglès.
Anglès tècnic

Mòdul 8. Preparació d’embarcacions d’esbarjo  per a treballs de manteniment.
Elements constructius d’embarcacions d’esbarjo. Maniobres de port i varada pel manteniment en sec. Tècniques de comunicació i atenció al client

Mòdul 9. Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo.
Muntatge i desmuntatge d’aparells d’embarcacions. Elaboració i reparació d’elements tèxtils en embarcacions

Mòdul 10. Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en embarcacions.
Reparació de cobertes de fusta. Muntatge i manteniment de mobles i embarcacions

Mòdul 11. Mecanització bàsica.
Dibuix tècnic i traçat de peces. Mecanització manual de peces.  Soldadura.

Mòdul 12. Formació i orientació laboral.

Incorporació al treball. Prevenció de riscos laborals

Mòdul 13: Empresa i iniciativa emprenedora.
Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 14. Síntesi.
Síntesi.

Mòdul 15. Formació en centres de treball.

Identificar l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que duu a terme. Desenvolupar actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball. Dur a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

Per més informació visita el següent enllaç