Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Per què estudiar el CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques?
 • Titulació: Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
 • Objectiu: Formar professionals capaços de muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.
 • Durada: Tenen una durada de 2.363 horas (1.320 h en un centre educatiu i 1043 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides Professionals

 • Personal instal·lador-mantenidor electricista.
 • Electricistes de construcció. 
 • Electricistes industrials. 
 • Electricistes de manteniment.
 • Personal instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
 • Personal instal·lador-mantenidor d’antenes. 
 • Personal instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
 • Personal instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
 • Personal muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

Mòduls

Mòdul 1. Automatismes industrials.
Dibuix tècnic aplicat als automatismes. Mecanització de quadres elèctrics. Automatització elèctrica cablada. Automatització pneumàtica i electropneumàtica. Automatització programable.

Mòdul 2. Instal·lacions elèctriques interiors.
Equips, dispositius, materials i eines. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries. Eocumentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques.

Mòdul 3. Instal·lacions de distribució.

Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió. Instal·lacions d’enllaç.

Mòdul 4. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
Instal·lacions d’antenes. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

Mòdul 5. Instal·lacions domòtiques.
Automatització d’habitatges. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables. Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.

Mòdul 6. Instal·lacions solars fotovoltaiques.
Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Mòdul 7. Màquines elèctriques.
Transformadors.Màquines rotatives de corrent continu. Màquines rotatives de corrent altern.

Mòdul 8. Instal·lacions elèctriques especials.
Instal·lacions d’enllumenat exterior. Instal·lacions de receptors i de característiques especials. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials.

Mòdul 9. Electrònica.
Electrònica digital. Electrònica analògica.

Mòdul 10. Electròtecnia.
Corrent continu i electromagnetisme. Corrent altern. Màquines elèctriques. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques.

Mòdul 11. Formació i orientació laboral.
Incorporació al treball. Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 12. Empresa i iniciativa emprenedora.

Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 13: Anglès tècnic.

Anglès tècnic.

 Mòdul 14. Síntesi.

Concretar la realització de la memòria tècnica de les instal·lacions analitzant les condicions i característiques d’aquestes. Organitzar l’elaboració de la memòria tècnica de les instal·lacions, determinant-ne el procés, les fases i les actuacions necessàries. Realitza la memòria tècnica de les instal·lacions aplicant els coneixements adquirits al llarg del cicle i la normativa vigent en cada cas. Presentar i defensar la memòria tècnica de les instal·lacions seguint el procediment establert.

.

Mòdul 15. Formació en centres de treball.

Identificar l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que duu a terme. Desenvolupar actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball. Dur a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

Per més informació visita el següent enllaç