Consell escolar

El Consell escolar és l’òrgan de govern, supervisió i aprovació de temes generals: pressupost, calendaris, horaris, activitats, disciplina, etc. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita almenys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.

També es crea – al nostre Institut – una comissió permanent i de convivència (règim disciplinari, decisions ràpides, etc.).

Aquestes comissions es constituiran cada vegada que es renovi el consell i, en cas de baixes d’algun membre, amb nous representants de l’estament corresponent. Periodicitat de reunió mensual o bimensual. Podeu consultar més normativa aquí.

Si hi esteu interessats, podeu demanar les actes del Consell Escolar escrivint un correu a l’adreça de centre: b7300203@xtec.cat . També està previst que se’m faci ressò entre la documentació de centre (en fase de preparació). Informació sobre els membres actuals del Consell escolar.

Segons l’article 148 de la LEC, corresponen al consell escolar les funcions següents:

  •     Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
  •     Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
  •     Aprovar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
  •     Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
  •     Aprovar la carta de compromís educatiu.
  •     Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
  •     Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
  •     Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  •     Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
  •     Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  •     Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  •     Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
  •     Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries

El consell escolar de l’Espriu està integrat per 21 persones:

  •     El director o directora, que el presideix.
  •     La cap d’estudis.
  •     Un o una representant de l’ajuntament de Salt
  •     El secretari del centre que assisteix amb veu i sense vot, i que exerceix la secretaria del consell.
  •     Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre (7 representants del professorat)
  •     Els i les representants de l’alumnat (4 representants de l’alumnat)
  •     Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells (3 representants dels pares i mares + 1 representant de l’AFA)
  •     Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. I un altre del PAE.