Preinscripció ESO curs 2020-2021

DATES DE PREINSCRIPCIÓ  (publicat el dia 13/05/2020)

Codi del centre: 43008420

IMPORTANT: A la sol·licitud heu de posar l’idalu de l’alumne, que trobareu al butlletí del vostre fill/filla.

Telemàtica i no presencial (és l’opció recomanada)
  • Del 13 al 22 de maig
  • Enllaç a la sol·licitud telemàtica
  • Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard juntament amb la documentació escanejada o amb foto, s’ha d’enviar al correu electrònic del centre: iesroquetes@xtec.cat

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA. S’ha de trametre escanejat o fotografiat

  • Resguard de presentació telemàtica degudament signat
  • DNI de l’alumne/a, NIE o passaport
  • Llibre de família complet o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI, passaport, NIE del pare i de la mare o tutors legals.
  • Carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial o carnet de salut on figurin les dosis de vacuna i les dates. Si no ha estat vacunat cal presentar certificació mèdica oficial justificativa.
  • TIS (Targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a)
Presencial (només en casos excepcionals)
  • Del 19 al 22 de maig
  • S’ha de demanar cita prèvia, a partir del dia 14/05/2020, al telèfon (a determinar), correu electrònic del centre (iesroquetes@xtec.cat) o al següent aplicatiu
  • Us podeu descarregar el full de preinscripció. Un cop emplenat l’heu de portar al centre juntament amb la documentació fotocopiada.
  • Porteu bolígraf, mascareta i guants.
  • Sense cita prèvia no us podrem atendre.
  • HORARI DE SECRETARIA: L’horari d’atenció al públic serà de 9.00 a 13.00

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

  • Full de preinscripció , degudament emplenat i signat.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, NIE o passaport
  • Original i fotocòpia del Llibre de família complet o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI, passaport, NIE del pare i de la mare o tutors legals.
  • Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial o carnet de salut on figurin les dosis de vacuna i les dates. Si no ha estat vacunat cal presentar certificació mèdica oficial justificativa.
  • Original i fotocòpia de la TIS (Targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a)

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL EN TOTS ELS CASOS (Només per a alumnes de centres no adscrits, a efectes de barem, si volen al·legar aquestes circumstàncies):

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la Renda  Mínima d’Inserció.
  • Documentació acreditativa de proximitat del domicili de l’alumne (si no coincideix amb el del DNI).
  • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
  • Existència de germans i/o tutors al centre.
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta condició (igual o superior al 33%).
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega.
  • Informe mèdic en cas d’al·legar malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Enllaços d’interès: