Continguts

Curriculum ESO

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Treball de Síntesi i el Servei Comunitari.

CURSOS I MATÈRIES 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera (anglès) 3 3 (+1) 3 3
Matemàtiques 3 3 (+1) 4 4
Ciències: biologia i geologia 2 (+1) 2
Ciències: física i química 2 (+1) 2
C. socials, geografia i història 2 (+1) 3 3 3
Tecnologia 1 (+1) 2 2
Educació física 2 2 2 2
Educació visual i plàstica 1 (+1) 2
Música 1 (+1) 2
Religió / Cultura i valors ètics 1 1 (1) 1 1
Matèries optatives (projectes) (2) (2) (2) 9
Projecte Yes, we can (1)
Tutoria 1 1 1 1
Total hores setmanals 30 30 30 30

En les hores marcades entre ( ) es realitzen diferents projectes interdisciplinars.

A 4t d’ESO l’alumnat ha de cursar tres matèries optatives de 3 hores setmanals cadascuna triant-ne una de cada franja:

FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3
Tecnologia
Filosofia
Visual i plàstica
Arts escèniques
Informàtica
Música
Física i química
Emprenedoria 1
Francès
Cultura clàssica
Biologia i geologia
Emprenedoria 2

Matèries optatives

Els centres han d’oferir, en un dels tres primers cursos, les matèries optatives de Segona Llengua Estrangera, Cultura Clàssica i Emprenedoria. Si el centre no pot oferir la matèria optativa de Segona Llengua Estrangera, s’ofereix la possibilitat de cursar aquesta assignatura en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir de tercer d’ESO.

Treball de Síntesi

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO.

Servei Comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO, definides en el pla anual de centre.

Projecte de Recerca de 4t curs

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Servei comunitari

En el cas que no s’hagi fet al tercer curs, el Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de quart.