Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

El currículum del batxillerat de ciències i tecnologia consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el Treball de Recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat de ciències i tecnologia, la matèria comuna d’opció és Matemàtiques.

En la part diversificada, l’alumne ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d’aquestes la d’opció obligatòria. Si n’ha cursat només tres, per completar el currículum, l’alumne pot triar una matèria d’una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

Matèries comunes

1r Batxillerat 2n Batxillerat
Llengua catalana 2 Llengua catalana 2
Llengua castellana 2 Llengua castellana 2
Llengua estrangera (anglès) 3 Llengua estrangera (anglès) 3
Filosofia 2 Història de la filosofia 3
Educació física 2 Història 3
Ciències per al món contemporani 2 Tutoria 1
Tutoria 1 Treball de recerca
Total hores setmanals 14 Total hores setmanals 14

Matèries d’opció, de modalitat i específiques

1r Batxillerat 2n Batxillerat
Matemàtiques I(materia comuna d’opció) 4 Matemàtiques II
(materia comuna d’opció)
4
Física I(materia de modalitat) 4 Física II
(materia de modalitat)
4
Química I(materia de modalitat) 4 Química II
(materia de modalitat)
4
Biologia I
(materia modalitat)
Tecnologia industrial I
(materia modalitat)
4 Biologia I
(materia modalitat)
4
Total hores setmanals 16 Total hores setmanals 16

 

Treball de recerca

El Treball de Recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

Matèries que es poden cursar a distància

Si el centre no pot oferir determinades matèries específiques o de modalitat, s’ofereix la possibilitat de cursar un màxim de dues d’aquestes matèries en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula.

Continuïtat

Amb el títol de batxiller o batxillera es pot accedir:

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • a un cicle formatiu de grau superir d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
  • al món laboral.