CFGS Integració Social

Document informatiu TIS (Integració social). Curs 19-20

Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Cicle formatiu de grau superior: INTEGRACIÓ SOCIAL

El curs 2015-2016 iniciem el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aquest cicle pertany a la família professional deServeis Socioculturals i a la Comunitat, proporciona el títol de Tècnic/a superior en Integració Social i s’organitza a base de:

 • Mòduls de caràcter teoricopràctic de matèries específiques per a cada cicle.
 • Un mòdul de síntesi que ha de permetre reflectir la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.
 • Un mòdul de formació pràctica en centres de treball, que és matèria obligatòria i que es du a terme a empreses i entitats mitjançant els convenis de pràctiques que el Departament d’Educació hi ha establert.

PERFIL PROFESSIONAL: Proporciona els coneixements necessaris per a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

DURADA: 2.000 hores. 2 cursos

TORN: Tarda de 15:00 a 21:20 (divendres a 20:20)

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 1.617 hores.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 383 hores.

AMBIT PROFESSIONAL: Administracions públiques, autonòmiques o municipals (Regidories de Serveis Social, Departament de Benestar Social … ), entitats privades, tant amb ànim de lucre com sense (ONG, associacions, fundacions … ), residències destinades a l’atenció de diferents col·lectius (tercera edat, persones amb minusvalies físiques i psíquiques, malalts mentals, etc.), Centres d’acolliment (dones, menors, persones sense llar, etc.), altres centres assistencials (habitatges tutelats, pisos compartits, comunitats terapèutiques, etc.), centres d’ensenyament reglat (ordinari i especial), centres d’inserció ocupacional i professional, serveis d’ajut a domicili, centres psiquiàtrics o centres de dia.

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic de programes d’ajut a domicili, tècnic de programes d’intervenció i inserció social, educador d’equipaments residencials de diversos tipus, educador de discapacitats físics, psíquics i sensorials), treballador familiar, tècnic mobilitat bàsica, cuidador geriàtric en residències o centres de dia, cuidador psiquiàtric en psiquiàtrics o habitatges tutelats.

MÒDULS:

 • MP1 Context de l’animació sociocultural.
 • MP2 Metodologia de la intervenció social.
 • MP3 Promoció de l’autonomia personal.
 • MP4 Inserció Sociolaboral.
 • MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • MP6 Atenció a les unitats de convivència. • MP7 Suport a la intervenció educativa.
 • MP8 Mediació comunitària.
 • MP9 Habilitats socials.
 • MP10 Primers auxilis.
 • MP11 Formació i orientació laboral.
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.
 • MP13 Anglès.
 • MP14 Projecte d’Integració Social