CFGS Educació infantil

Document informatiu TEI (Educació infantil). Curs 20-21

Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Cicle formatiu de grau superior: EDUCACIÓ INFANTIL

El curs 2004-2005 es va iniciar el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil. Aquest cicle pertany a la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, proporciona el títol de Tècnic/a Superior en Educació Infantill i s’organitza a base de:

 • Crèdits de caràcter teoricopràctic de matèries específiques per a cada cicle.
 • Un crèdit de síntesi que ha de permetre reflectir la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.
 • Un crèdit de formació pràctica en centres de treball, que és matèria obligatòria i que es du a terme a empreses i entitats mitjançant els convenis de pràctiques que el Departamenty d’Educació hi ha establert.

PERFIL PROFESSIONAL: Proporciona els coneixements necessaris per a programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicant els mètodes d’ensenyament-aprenenntatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels infants de zero a sis anys, organitzant els recursos adequats.

DURADA: 2.000 hores. 2 cursos

HORARI: Tarda de 15:00 a 21:20h

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 1.617 hores

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 383 hores

SORTIDES: Món laboral, Universitat (Llicenciat en Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Mestre, Diplomat en Biblioteconomia i Documentació, Educació social, Infermeria, Logopèdia, Podologia, Teràpia ocupacional, Treball social, Turisme).

SORTIDES PROFESSIONALS: Educador infantil, Animador infantil.

ÀMBIT PROFESSIONAL: Dins del sector de l’assistència social: en institucions i/o programes específics de treball. Dins del sector de l’educació no formal: activitats recreatives, de lleure, lúdiques, d’altres, o desenvolupament de programes específics. Dins del sector de la docència, en l’etapa d’educació infantil (llars d’infants).

MÒDULS:

 • Didàctica de l’educació infantil
 • Autonomia personal i salut
 • El joc i la seva metodologia
 • Desenvolupament cognitiu i motor
 • Desenvolupament socioafectiu
 • Formació i orientació laboral
 • Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc
 • Expressió i comunicació
 • Habilitats socials
 • Primers auxilis