CFGM Atenció a persones en situació de dependència

Document informatiu TAPSD (Atenció a persones en situació de dependència). Curs 20-21

Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Cicle formatiu de grau mitjà: ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

El curs 2004-2005 es va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció sociosanitària. Aquest cicle pertany a la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, proporciona el títol de Tècnic/a en Atenció a les persones en situació de dependència i s’organitza a base de:

 • Crèdits de caràcter teoricopràctic de matèries específiques per a cada cicle.
 • Un crèdit de síntesi que ha de permetre reflectir la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.
 • Un crèdit de formació pràctica en centres de treball, que és matèria obligatòria i que es du a terme a empreses i entitats mitjançant els convenis de pràctiques que el Departamenty d’Educació hi ha establert.

PERFIL PROFESSIONAL: Atendre i tenir cura en la vida diària de persones i col·lectius amb especials necessitats de salut física, psíquica i social: persones grans, persones discapacitades, malalts crònics i convalescents, aplicant les estratègies i procediments més adients per mantenir i millorar la seva autonomia personal, les seves relacions amb l’entorn i la seva inserció ocupacional.

DURADA: 2.000 hores (2 cursos)

HORARI: Matí de 8:30-14:30h
Tarda de 15:00-21:20h

FORMACIÓ EN EL CENTRE: 1.617 hores

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 383 hores

SORTIDES PROFESSIONALS: Governant o responsable de planta en les institucions residencials. Cuidador de persones grans, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents institucions. Tècnic d’atenció domiciliària.

ÀMBIT PROFESSIONAL: Centres residencials de persones grans, o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. Pisos tutelats. Centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i temps de lleure. Centres d’inserció ocupacionals de persones amb discapacitat. Serveis d’atenció a domicili. Domicilis particulars.

MÒDULS:

 • Organització de l’atenció Atenció sanitària*
 • Atenció higiènica*
 • Atenció i suport psicosocial*
 • Característiques i necessitats
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari*
 • Suport en la comunicació
 • Destreses socials*
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Crèdit de Síntesi
 • FCT