Curs d’Accés a Cicles de Grau Superior (CAS)

La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018: atorgarà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los. En el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permetrà l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

Continguts

Els alumnes han de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques aplicades.

La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Matèries de la part comuna

 • Comunicació en llengua catalana: 3 hores
 • Comunicació en llengua castellana: 3 hores
 • Comunicació en llengua estrangera: 5 hores
Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica (CT)
 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Física – tecnologia: 4 hores
 • Química – biologia: 4 hores
Matèries de la part específica de l’opció humanística i social (HS)
 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Economia d’empresa: 4 hores
 • Psicologia i sociologia: 4 hores
Matèries de la part específica de l’opció artística (AR)
 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Física – tecnologia: 4 hores
 • Expressió gràfica i plàstica: 4 hores
Matèries de la part específica de l’opció esportiva (EE)
 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Química – biologia: 4 hores
 • Ciències de l’esport: 4 hores (vàlida també per a la família d’activitats físiques i esportives)

Total d’hores de la part específica: 8

Tutoria: 1 hora (no avaluable)

Total d’hores setmanals del curs: 20

Accés

Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.

També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

Continuïtat

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

 • La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d’admissió d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.
 • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.