CFPM Activitats Comercials (dual)

 

Tècnic o tècnica en Activitats Comercials

Codi: CFPM CM10

El proper curs 2018-19 la nostra ciutat comptarà amb un nou cicle formatiu d’Activitats Comercials a l’Institut Ramon Berenguer IV. Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un  establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

En coordinació amb l’Agrupació del Comerç i la Indústria, l’alumnat podrà realitzar pràctiques remunerades (règim dual) a les empreses del nostre entorn. L’institut complementarà la formació de l’alumnat amb continguts d’aparadorisme, moda i tècniques de comunicació aprofitant la seva especialització en els ensenyaments artístics.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Comerç (LOGSE).

Horari: Matins

Continguts

 • Dinamització del Punt de Venda (165 hores)
 • Gestió de Compres (99 hores)
 • Gestió d’un Petit Comerç (165 hores)

 • Processos de Venda (165 hores)
 • Serveis d’Atenció Comercial (132 hores)
 • Tècniques de Magatzem (132 hores)
 • Venda Tècnica (165 hores)

 • Anglès (99 hores)
 • Aplicacions Informàtiques per al Comerç (165 hores)
 • Comerç Electrònic (99 hores)
 • Màrqueting en l’Activitat Comercial (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Síntesi d’Activitats Comercials (66 hores)

 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l’annex.

 

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol•licitud i presentar-la al centre en què es demana l’ensenyament en primera opció.

Per assignar les places, les sol•licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat, que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per a l’alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d’accés; les sol•licituds d’aquest alumnat s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • venedor o venedora;
 • venedor tècnic o venedora tècnica;
 • representant comercial;
 • orientador o orientadora comercial;
 • promotor o promotora;
 • televenedor o televenedora;
 • venda a distància;
 • teleoperador o teleoperadora de centre d’atenció telefònica;
 • informació i atenció al client;
 • caixer reposador o caixera reposadora;
 • operador o operadora de centre d’atenció multicanal;
 • administrador o administradora de continguts en línia;
 • comerciant de botiga;
 • gerent de petit comerç;
 • tècnic o tècnica en gestió d’estocs i magatzem;
 • cap de magatzem;
 • responsable de recepció de mercaderies;
 • responsable d’expedició de mercaderies;
 • tècnic o tècnica en logística de magatzems;
 • tècnic o tècnica d’informació i atenció al client en empreses.

Normativa

 • Ordre ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials (DOGC núm. 7421, de 21.7.2017)

Estudis de la mateixa familia

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior