Normativa (NOFC)

Podeu consultar el document complet de les NOFC del nostre institut fent clic en aquest enllaç.

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) contenen els elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre.

Criteris organitzatius

a) Criteris organitzatius dels centres públics:

 • Estructura organitzativa de govern i de coordinació.
 • Criteris específics organitzatius.
 • Competències i composició dels òrgans de govern i de coordinació.
 • Funcions de govern o de gestió dels òrgans unipersonals de direcció addicionals.
 • Nombre d’òrgans unipersonals addicionals de direcció.
 • Concreció de funcions del cap d’estudis.
 • Finalitats addicionals de la coordinació docent.
 • Formalització dels encàrrecs de funcions de la direcció.

b) Criteris i mecanismes pedagògics:

 • Concreció de l’organització pedagògica.
 • Criteris per a l’organització dels grups d’alumnes.
 • Criteris per a la formació dels equips docents.
 • Mecanismes de coordinació docent.
 • Criteris per a l’atenció a la diversitat.
 • Mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa.
 • Mecanismes d’acció tutorial.
 • Mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre.

c) Procediments:

 • Formulació, aprovació, revisió i actualització del PEC.
 • Rendició de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu.
 • Aplicació dels acords de corresponsabilitat.
 • Procediment per cobrir les vacants del consell escolar.
 • Intervenció del claustre en la formulació de les NOFC.

d) Altres elements de l’organització i el funcionament:

 • Composició i reglament del consell escolar.
 • Funció de secretari en altres òrgans col·legiats, a més del consell escolar i del claustre.

Concreció de la participació de la comunitat escolar en la vida del centre

 • Concrecions sobre la participació en el centre de la comunitat escolar (alumnes, professors i famílies) i mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades.
 • Concreció de la participació d’altres professionals d’atenció educativa en el claustre.

Concreció de les normes de convivència del centre

 • Concreció de les normes de convivència del centre i de l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.