PTT-PFI

L’Institut Ramon Coll i Rodés és, a partir del curs 2021-22 l’institut de referència del PFI-PTT Lloret de Mar.

El Pla de Transició al treball (PTT) i el Pla de Formació i inserció (PFI) són programes adreçats a joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional concret.

Els PFI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats d’incorporació al món laboral i, alhora, una via que faciliti l’accés tant als cicles formatius de grau mitjà (CFGM), com a altres ofertes formatives.

Durada

La durada dels programes de formació és d’un curs escolar: de setembre a juny (1.000 hores).

Perfils

Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració.

Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic.

Continguts

Estructura dels programes:

• Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals: operacions matemàtiques bàsiques, comunicació oral i escrita (català, castellà i anglès), TIC, entorn social i incorporació al món professional.

• Mòduls de formació professional per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en empreses.

• Accions de seguiment i orientació de l’alumnat.

En finalitzar el curs, els centres hauran de fer l’avaluació final de l’alumnat PFI. L’alumne podrà obtenir dos certificats:

• Certificat PFI amb la qualificació final dels mòduls i la relació d’unitats de competència acreditades.

El certificat del curs CAM. Els alumnes hauran d‘obtenir un mínim de 4 punts sobre 10 en cadascun dels àmbits. La nota final es calcularà com la mitjana aritmètica de cadascun dels àmbits expressada amb dos decimals. Per obtenir el certificat la nota final ha de ser 5 o superior.