Sol·licitud de títols

secretaria

Títol de l’ESO

El títol de Graduat d’ESO és gratuït; no cal fer cap gestió, ja que la secretaria el demana directament.

Títol de Batxillerat, Cicle Formatiu de grau mitjà (Tècnic) i de grau superior (Tècnic Superior)

Per sol·licitar aquest títols cal pagar la taxa corresponent als drets d’expedició. La sol·licitud s’ha de fer amb l’imprès oficial disponible als centres educatius. L’imprès de resguard té tots els efectes del títol, mentre aquest no s’expedeixi materialment. i que haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al Centre.

Procediment

1. Cal lliurar a la secretaria de l’institut:

– Imprès oficial degudament emplenat.

– Fotocòpia del DNI o NIE.

– Certificat de notes finals.

2. A la secretaria us generaran un full de pagament de les taxes, d’acord amb l’import vigent que marca el Departament d’Ensenyament.

– Les taxes poden gaudir de bonificacions en els seus imports, si s’escau, cal que aporteu la documentació necessària per acreditar-ho.

   • – Els membres de família nombrosa de categoria general.
   • – Els membres de famílies monoparentals.
   • – Els membres de família nombrosa de categoria especial.
   • – Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills.
   • – Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

3. Fer l’ingrés de les taxes a l’entitat bancària indicada. Un cop fet l’ingrés, s’haurà de retornar a la secretaria el resguard de pagament, en cas contrari, no es tramitarà la sol·licitud del títol i l’alumne perdrà l’import ingressat.

Recollida del títol

Una vegada s’ha comunicat a l’alumne/a l’arribada del títol sol·licitat via carta postal o correu electrònic, haurà de portar la següent documentació per recollir-lo:

1. Original del DNI o NIE.

2. Resguard del Títol.

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el títol, haurà de portar la següent documentació:

1. Autorització signada per l’alumne/a, on consti el seu nom, cognom i DNI,NIE i el de la persona autoritzada a recollir-lo.(Els títols són nominals i, per aquest motiu, el pare/mare/o tutor/a legal de l’alumne/a també ha de portar l’autorització per poder recollir el títol) .

2. Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a.

3. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona autoritzada.

4. Resguard del títol.