Convalidacions i excepcions

secretariaConvalidacions cicles formatius

Cal estar matriculat en un cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials amb titulació de Tècnic/a o Tècnic/a Superior o Estudis Superiors Universitaris.

El termini per presentar la sol·licitud pel curs 15-16 serà del 21 de setembre al 16 d’octubre. Els tutors us informaran sobre el  procediment.

Cal presentar a la secretaria de l’institut en el termini indicat:

  1. Fotocopia del DNI / NIE / PAS
  2. Certificat de oficial de notes amb número d’hores cursades
  3. Full de sol-licitud de convalidació de crèdits CF

Cal diferenciar entre les convalidacions directes, que la seva resolució l’efectua la direcció de l’institut i les convalidacions singulars, que la seva resolució les ha d’efectuar el Departament d’Ensenyament tal com marca l’ordre de la Generalitat de Catalunya ENS/58/2003

Mentre no es resol la convalidació, l’alumne/a ha d’assistir a les classes presencials dels crèdits, mòduls i/o UF on s’hagi matriculat.

La resolució de les convalidacions directes serà abans de finalitzar el primer trimestre.

Exempcions de la FCT

S’estableixen uns criteris per a resoldre l’exempció, total o parcial, de la FCT per a l’alumnat que acrediti experiència laboral i/o experiència formativa. El tutor/tutora informarà degudament als alumnes interessats.

Document de sol.licitud