Altres tràmits

secretaria

Certificats d’equivalència del nivell de Català

Per poder demanar l’equivalència del nivell de català, amb la finalitat de presentar-lo a una oposició o bé a una borsa de treball, cal que comproveu abans si compliu algun dels requisits de la taula següent: Taula d’equivalències del nivell de Català

En cas afirmatiu, cal que ens lliureu la següent documentació:

  1. Sol·licitud
  2. Original i fotocòpia del DNI o  NIE
  3. Documentació acadèmica (segons correspongui):

Nivell B:

  1. Original del llibre d’escolaritat d’EGB
  2. Original del llibre d’escolaritat d’EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i del títol d’FP1

Nivell C:

  1. Original del llibre d’escolaritat d’ESO
  2. Original del llibre d’escolaritat d’ESO, llibre qualificacions de BUP i llibre de qualificacions de Batxillerat (alumnat que va cursar 1r i 2n de BUP i després el Batxillerat)
  3. Original del llibre d’escolaritat d’EGB i del llibre de qualificacions de BUP
  4. Original del llibre d’escolaritat d’EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i FP2 i del títol d’FP2

Certificats de matrícula (del curs actual i de cursos anteriors)

L’alumne/a si es major d’edat o els seus tutors en el cas que sigui menor hauran d’omplir la instància degudament signada i portar-la a la secretaria del centre. Descarrega document

Certificats de qualificacions

L’alumne/a si es major d’edat o els seus tutors en el cas que sigui menor hauran d’omplir la instància degudament signada i portar-la a la secretaria del centre. Descarrega document

Baixa de l’alumne/a

L’alumne/a si es major d’edat o els seus tutors en el cas que sigui menor hauran d’omplir la instància degudament signada i portar-la a la secretaria del centre. Descarregar document

Baixa de crèdits per a cicles formatius

L’alumne/a si es major d’edat o els seus tutors en el cas que sigui menor hauran d’omplir la instància degudament signada i portar-la a la secretaria del centre. Descarrega document