Curs d’Accés a Grau Superior

Ensenyament: Accés a cicles

Titulació: Sense titulació/Altres certificats

Sistema educatiu: LOE

Modalitat/Família: Curs especific

Descripció:

Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior
Codi: AAAA AA02

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (científic, tecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritari per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

Normativa:

Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.6.2012)

Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012)

Continguts:

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques.

La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Matèries de la part comuna

Llengua catalana: 3 hores
Llengua castellana: 3 hores
Llengua anglesa: 5 hores

Total d’hores setmanals de la part comuna: 11

Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica (CT)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Física – Tecnologia: 4 hores
Química – Biologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció humanística i social (HS)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Economia d’empresa: 4 hores
Psicologia i sociologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció artística (AR)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Física – tecnologia: 4 hores
Expressió gràfica i plàstica: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció esportiva (EE)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Química – biologia: 4 hores
Ciències de l’esport: 4 hores (vàlida també per a la família d’activitats físiques i esportives)

Total d’hores de la part específica: 8

Tutoria: 1 hora (no avaluable)

Total d’hores setmanals del curs: 20

Els centres han d’oferir com a mínim una opció: totes les matèries de la part comuna i, almenys, dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques. D’acord amb les possibilitats organitzatives, el centre podrà oferir més d’una matèria opcional.

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals.

Serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascuna de les matèries perquè se’n faci la mitjana.

Vies d’accés:

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

Preinscripció i matrícula:

Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

L’import de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament és de 240 euros.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat:

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional inicial d’acord amb l’opció cursada.
Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

Més informació a: ensenyament.gencat.cat