Preinscripció Batxillerat curs 2020-2021

ATENCIÓ: L’ALUMNAT QUE ACTUALMENT JA ESTÀ CURSANT 4T D’ESO AL NOSTRE CENTRE NO HA DE FER PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció a Baxillerat s’ha de fer adreçant-la a l’institut sol·licitat en primera opció com segueix:

 • Preinscripció telemàtica (la majoria de preinscripcions s’han de fer per aquest mitjà): del 27 de maig al 3 de juny. Aquí teniu tota la informació: Web de la preinscripció de la Generalitat de Catalunya. Es promou la presentació de la sol·licitud amb suport informàtic. Una vegada enviades les dades, s’obté el resguard de la sol·licitud que cal enviar per correu electrònic a les adreces premat@insrafaelcasanova.cat o a8033961@xtec.cat, juntament amb la documentació identificativa i acreditativa de les circumstàncies al·legades, escanejada o fotografiada (per les dues cares).
 • Preinscripció presencial (només si no es disposa de mitjans tècnics per fer-la telemàtica): 2 i 3 de juny amb cita prèvia. Es podrà demanar cita prèvia al centre per telèfon al 936546520 els dies 21, 22 de maig i 2 de juny de 9 a 13h.

  Presentació de documentació: fins el 4 de juny.

  CODI CENTRE INSTITUT RAFAEL CASANOVA : 08033961

En el cas de sol·licitud presencial:

 • Haurà de venir una única persona i portar el seu bolígraf, així com tota la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • És necessari portar mascareta.
 • En cas de tenir símptomes del COVID19 caldrà fer una autorització a una altra persona per tal que faci la preinscripció.

Aquí teniu els criteris de prioritat per a l’obtenció de places i la nostra oferta inicial de places per al curs vinent:

Anirem actualitzant la informació a mesura que rebem més concrecions per part del Departament.

Documentació que cal presentar en tots els casos:

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Formulari de la modalitat i el curs que es vol fer omplert. Només cal omplir-lo i donar-li a enviar. Automàticament rebrem la vostra selecció (aquí podeu veure els diferents itineraris que ofereix el nostre institut: https://agora.xtec.cat/iesrafaelcasanova/docs/curriculum-batxillerat-curs-2020-2021/)
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen o la nena, si se’n disposa.
  • Documentació acreditativa del criteri o dels criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció).
 • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 Expedient acadèmic:
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, o si l’alumne encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.
 • Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

CALENDARI

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
  • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
  • Alumnat de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020