AICLE

L’AICLE és l’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua. En anglès es diu CLIL (Content and Language Integrated Learning).

A l’institut Rafael Casanova fomentem l’aprenentatge de llengües estrangeres donant l’oportunitat al nostre alumnat d’adquirir la competència lingüística tant en la primera llengua estrangera (anglès) com en dues segones llengües estrangeres (francès i alemany).

Amb aquest objectiu, al nostre institut implementem des de fa sis anys la metodologia AICLE en llengua anglesa. L’AICLE és un enfocament on s’integren els continguts curriculars i la llengua estrangera, en aquest cas l’anglès. Cada classe d’AICLE té dos objectius: un relacionat amb l’aprenentatge dels continguts de la matèria i l’altre lligat a l’aprenentatge de l’idioma.

Aquest enfocament ofereix l’oportunitat a l’alumnat d’utilitzar la llengua estrangera de forma natural i aporta més hores a la setmana per la pràctica de l’anglès facilitant així el seu aprenentatge.

Les matèries que utilitzen aquest enfocament són Ciències Naturals a 1r d’ESO i Educació Física a 1r i 2n d’ESO, on l’alumnat utilitza parcialment la llengua anglesa i es treballen totes les competències de l’àmbit lingüístic: comprensió i expressió oral, comprensió lectora i expressió escrita.

Professora responsable: María José Jiménez.