Artteràpia

Definició

L’artteràpia és una disciplina que té per objecte el desenvolupament emocional de la persona, sigui quina sigui la seva circumstància vital (edat, identitat, condició social i econòmica, cultura, origen, dificultats, fortaleses, etc.). L’artteràpia ofereix a la persona suport per poder realitzar processos de canvi en els diferents àmbits on desenvolupa la seva experiència vital, ja sigui en l’educació, la salut, la comunicació, la integració social i en qualsevol àmbit de la comunitat.

Objectius

El curs 2019-2020 l’Institut Rafael Campalans ha iniciat el projecte d’artteràpia com a mesura per atendre la diversitat dels alumnes i potenciar les seves habilitats personals i socials i contribuir a la millora de la convivència i la cohesió social. Els principals objectius generals i específics que pretén aconseguir aquest projecte són els següents:

Objectius generals
 • Fomentar les habilitats personals (autoconeixement, assertivitat, resiliència, etc.) i socials dels alumnes.
 • Millorar els resultats acadèmics, la convivència i la cohesió social dels alumnes.
Objectius específics
 • Crear vincles saludables i enriquidors a conseqüència de l’experiència relacional que es dona en el marc terapèutic.
 • Millorar les relacions interpersonals desenvolupant la sensibilitat i les eines de comunicació.
 • Desenvolupar les capacitats creadores i el gust per expressar i comunicar-se per mitjà dels diferents llenguatges artístics.
 • Aprendre a resoldre els conflictes de manera indirecta, fent servir la producció artística com interlocutor i no confrontant-se directament amb les persones.
 • Sostenir el procés d’interiorització dels límits i la normativa.
 • Aconseguir un bon nivell de tolerància davant la frustració a través de l’experiència i els materials en un marc de sosteniment.
 • Desenvolupar la identitat pròpia com a subjecte crític i responsable generant un diàleg amb el propi fer.
 • Potenciar l’autonomia, la implicació i la curiositat en el procés vital i formatiu.
 • Augmentar l’autoestima del jove a través d’un procés continuat de creació artística gratificant.
 • Possibilitar amb l’adequat acompanyament, la capacitat de la persona de sostenir-se a ella mateixa, en la creació de nous projectes vitals.
 • Realitzar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats d’expressió i comunicació tot afavorint el diàleg, la col·laboració i els processos de creació col·lectiva.
 • Aprendre a transmetre als companys l’experiència pròpia per tal que la puguin incorporar en un bagatge comú.
 • Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valors.
 • Facilitar una comunicació que permeti a l’alumne mantenir i impulsar la capacitat d’interès i de desig i promoure la iniciativa i l’autonomia.
 • Preservar el fet singular com a generador de riquesa emocional tant en l’àmbit personal.

Destinataris

 Els destinataris del Projecte d’artteràpia de l’Institut Rafael Campalans són aquells alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (exceptuant els de 1r d’ESO que tot just comencen una nova etapa) que, a criteri dels tutors i tutores i la de la comissió d’atenció a la diversitat, necessiten millorar el coneixement de si mateixos i potenciar les seves habilitats socials. Es formen dos grups de 8 o 9 alumnes cadascun. Es preveu dur a terme una sessió a la setmana, d’una hora i mitja de durada, durant tot el curs acadèmic. Es vetllarà per aconseguir que els alumnes assisteixin a les classes d’artteràpia i ho aprofitin.

La sessió d’artteràpia

La sessió d’artteràpia es realitza en petit grup, tot i que es té molt en compte les necessitats reals i presents de cadascun dels individus. Així doncs, la forma de treballar pot variar en funció del moment del procés artterapèutic en el que es troba l’alumne. Per tal que el treball avanci és fonamental crear un espai de confiança, escolta i confidencialitat que permeti establir un vincle amb l’artterapeuta que és qui acompanyarà a cada alumne en el seu procés d’aconseguir desenvolupar creativament les seves potencialitats. En general, una sessió d’artteràpia consta de tres fases que, que a tall d’exemple, segueixen les pautes següents:

 • Entrada: Un primer moment pensat per ubicar-se en l’espai com a propi de l’Artteràpia, prendre contacte i posar-se en disposició pel treball. Es tracta de desenvolupar unes propostes que facilitin i permetin a la persona situar-se en el treball, en un espai propi i diferenciat d’altres contextos de la seva vida.
 • Elaboració i producció: La sessió continua amb el treball d´elaboració i producció amb diferents materials, on a partir de la proposta de l´artterapeuta, la persona experimenta i produeix les seves creacions dins del context del grup.
 • Tancament de la sessió: En finalitzar, es realitza un petit tancament per poder acollir i posar en comú les vivències experimentades. L’objectiu és que més enllà de la sessió quelcom d´allò que viu segueixi fent ressonància en la persona.

Aquests tres moments de la sessió permeten que els alumnes estableixin un vincle amb el grup i l’artterapeuta, aconsegueixin fer emergir qüestions que tenen a veure amb les seves emocions, relacions familiars, escolars, personals i que aboquen en les seves produccions i puguin plantejar preguntes i neguits que sorgeixen del procés viscut a partir de re-visitar les seves produccions.

L’entitat col·laboradora

El Projecte d’Artteràpia a l’Institut Rafael Campalans es duu a terme en col·laboració amb l’Associació d’Artteràpia d’Olot (ALTRART) que és un lloc de trobada dels professionals interessats en la vinculació entre els processos creatius i els terapèutics. Des d’aquesta perspectiva, l’Associació d’Artteràpia d’Olot ofereix i promou una sèrie de propostes que situen la participació i l’aprenentatge en el centre de la seva estratègia metodològica com, per exemple, les consultes personalitzades i l’atenció individual, els grups de treball artterapèutics amb diferents col·lectius (infància i adolescència, tercera edat, altres capacitats, drogodependents, persones amb trastorns mentals, etc.), el treball de coordinació i col·laboració amb diferents institucions i serveis com la Fundació d’Estudis Superiors, els Equips d’atenció psicopedagògica, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa,  l’Escola Joan XXIII, el Centre de Salut Mental de la Garrotxa, l’Escola Joan Maragall de Santa Pau, l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, etc.