Normes i funcionament

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’adopten a l’institut per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i en la Programació General de Centre (PGC).

Les NOFC són molt clares i explícites tant pel que fa a conductes contràries i perjudicials per a la convivència, com pel que fa a mesures correctores i sancions. En benefici del col·lectiu escolar, es tindran molt presents i el seu compliment serà rigorós.

En aquests enllaços podreu consultar els documents que recullen tant un extracte de les NOFC per a l’alumnat com el document íntegre: