Com som?

L’Institut Rafael Campalans és un centre d’ensenyaments secundaris, que aplega estudis d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

El centre es troba ubicat a la localitat d’Anglès, municipi d’uns 5500 habitants de la comarca de la Selva. És l’únic institut de la població. Les poblacions adscrites l’institut Rafael Campalans són la Cellera, Osor i Sant Julià del Llor-Bonmatí.

Entorn socio-econòmic

Anglès i els pobles del seu entorn més immediat tradicionalment havien basat la seva economia en activitats del sector agrari i industrial. Les indústries més destacades de la zona havien estat la tèxtil, la filatura i la fusteria. A partir de la dècada dels 90 l’activitat industrial va experimentar una recessió important. Actualment, coexisteix aquest sector industrial amb les explotacions agràries i un avenç del sector serveis. Una bona part de la població treballa fora d’Anglès.

La zona va rebre immigració procedent de l’Estat espanyol a partir els anys 40 i 50, immigració relativament moderada, cosa que va facilitar la integració lingüística dels no catalanoparlants. A partir dels 90, rep immigració d’origen magribí, que s’ha consolidat com una comunitat estable. A partir del 2000 arriba immigració procedent de l’Índia, d’Amèrica Llatina i de la Xina.

Trets d’identitat del centre

L’institut Rafael Campalans és un centre públic d’ensenyament secundari, i per això és un instrument al servei de la igualtat d’oportunitats per a tots els nois i noies de la zona educativa d’Anglès.

El centre adopta com a norma bàsica de convivència els principis de democràcia, pluralisme i respecte a les persones i als pobles continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans. L’acceptació d’aquests principis configura el marc general que orienta l’acció educativa del centre, en la qual es prioritzen els següents aspectes:

1. Educació integral
El centre aposta per un procés educatiu integral destinat a afavorir i desenvolupar en cada alumne les cinc capacitats humanes bàsiques (cognitives, motrius, afectives, de relació interpersonal i d’inserció social), tant a partir dels continguts de les diverses àrees com a partir de qualsevol altra activitat promoguda en el centre. Així doncs, l’educació que dóna el centre ha de tendir a desvetllar els interessos i potencialitats dels nois i noies, així com a discernir i enfortir les seves vocacions incipients, a base d’una bona orientació psicopedagògica.

2. Ensenyament personalitzat
L’institut afavoreix l’ensenyament personalitzat per tal que tots els alumnes se’n puguin aprofitar segons les seves possibilitats i necessitats. Així mateix intenta no donar respostes homogènies, adaptant els ensenyaments al nivell de competències de l’alumnat a partir dels seus coneixements previs, i motivant la construcció d’aprenentatges significatius.

3. Educació en la diversitat
La diversitat de capacitats, motivacions i interessos que presenten tots els alumnes és un fet inel.ludible que no s’entén com a obstacle, sinó com una peculiaritat del desenvolupament dels éssers humans. I, des d’un ensenyament comprensiu, el centre assumeix l’atenció de tots i cadascun dels alumnes, tenint present que les necessitats es determinen en funció dels objectius previstos en el currículum.

4. Coeducació
El centre vetllarà per donar a l’alumnat una educació no sexista que instauri principis d’igualtat, respecte i cooperació. La coeducació planteja l’objectiu d’adquirir habilitats i capacitats que permetin a l’alumnat una més gran autonomia.

La idea d’igualtat d’oportunitats entre nois i noies ha d’impregnar l’activitat educativa, per evitar que el medi escolar reprodueixi actituds, errors i estereotips sexistes (en el llenguatge, els continguts, els gràfics i il.lustracions del material, etc.) que encara són presents en la nostra societat.

5. Educació per a la multiculturalitat
L’institut vol promoure el coneixement i respecte entre totes les cultures i grups humans, especialment entre els que són presents al centre.

Aquest coneixement i respecte han de promoure una convivència entre iguals en drets i deures. Així es pot arribar a descobrir la diversitat cultural com un enriquiment per a tots, sense que generi privilegis ni marginacions.

6.Educació i cultura catalana
La llengua d’ús habitual a l’institut Rafael Campalans és el català, tant pel que fa a les comunicacions externes com internes. També és la llengua vehicular i de l’ensenyament i, com a tal, és l’idioma que s’ensenya als alumnes d’altres procedències lingüístiques a fi que puguin seguir amb normalitat les classes i relacionar-se amb els altres membres de la comunitat educativa. El tractament de les altres llengües està establert en el Projecte Lingüístic de centre. Conjuntament amb això, creiem important que els alumnes coneguin el fet cultural català en totes les seves més diverses manifestacions (històrica, social, econòmica, artística…), per tal de facilitar la comprensió del seu entorn i afavorir els seus sentiments d’identificació, envers aquesta realitat cultural.

7. Clima de confiança i comunicació
La comunitat humana que conforma el centre (personal d’administració i serveis, alumnes i professors) ha de conviure i treballar en condicions d’harmonia i satisfacció, per això a l’institut Rafael Campalans es treballa per conservar un clima de relacions interpersonals positives, fomentant el diàleg i l’empatia, tot mantenint oberts sempre els canals de comunicació i col.laboració entre les persones. Aquest ambient positiu ha de ser extensible a totes les relacions humanes que es creïn en el centre (aules, departaments, claustre…).

Objectius pedagògics

 1. Promoure la participació dels alumnes en els diferents àmbits de la vida del centre, dins i fora de l’aula, entenent que aquesta participació té una forta dimensió educativa en diferents aspectes: la convivència, els valors democràtics, la responsabilitat, la iniciativa, la capacitat d’organitzar-se, la resolució de problemes… Els alumnes han de ser protagonistes del seu procés de formació i no simples receptors passius. Des de l’institut s’entén que aquest és un objectiu bàsic per a promoure una educació integral dels nois i noies.
 2. Potenciar l’autonomia dels alumnes. Es treballa per donar-los coneixements, hàbits de treball, tècniques i estratègies per al tractament de la informació que els permeti esdevenir persones autònomes, capaces d’assumir el seu propi desenvolupament (intel.lectual, professional i personal), a més d’ajudar-los a tenir esperit crític i alhora obert a la realitat, i unes pautes adequades de responsabilitat.
 3. Proporcionar als alumnes una orientació personal, acadèmica i professional, segons els seus interessos i aptituds, tot potenciant la relació amb els altres centres, la universitat i el món laboral.
 4. Educar per a la convivència: educar pel diàleg, la llibertat d’expressió, la solidaritat i el respecte a les persones sense discriminacions de cap mena, de manera que l’alumnat i el professorat es relacioni en règim d’igualtat i col.laboració amb individus de sexe, cultura, creences o altres peculiaritats distintes de les pròpies, fomentant, per tant, els valors democràtics i el respecte als drets humans. Aquests valors es tindran especialment en compte, també, en la resolució de conflictes.
 5. Fomentar la consciència cívica dels alumnes per tal que adquireixin actituds de respecte i responsabilitat envers medi en què es trobin. L’objectiu és ensenyar als alumnes a gaudir i conservar l’entorn mostrant un comportament cívic i respectuós, tot començant per utilitzar de manera adequada les instal.lacions del centre.
 6. Facilitar i potenciar l’acostament i inserció dels nois i noies al seu entorn geogràfic i sociocultural més immediat, tot fomentant la seva participació en les activitats socioculturals i recreatives d’Anglès i la seva àrea. S’entén que aquesta participació en les activitats locals ha de procurar que l’alumnat estableixi vincles amb d’altres de més generals i més àmplies, de manera que aprengui a participar com a ciutadà de la seva comunitat i del món.
 7. Vetllar per la corresponsabilitat i la cooperació dels pares en el procés educatiu dels seus fills, establint els canals de comunicació i informació necessaris a fi de donar-se suport en tota activitat o iniciativa que tingui com a finalitat promoure i portar a la pràctica els objectius que es recullen en aquest document.
 8. Proporcionar els mitjans adequats per tal que els alumnes puguin assolir els continguts establerts en el Projecte Educatiu, el Projecte Curricular i el Projecte Lingüístic, i en les programacions que els concreten.

Objectius de gestió institucionals

Els objectius que es deriven d’aquest apartat estaran dirigits a:

 • Fomentar els processos participatius d’informació, consulta i presa de decisions.
 • Afavorir el treball associatiu de pares, professors i alumnes a fi de cohesionar les seves relacions.
 • Potenciar les relacions entre el centre i les administracions locals, educativa, entitats, organitzacions, …
 • Possibilitar la formació permanent del professorat (intercanvis, contactes amb moviments de renovació pedagògica…).

Línia metodològica

Basant-nos en una concepció comprensiva (no selectiva) de l’escola i en una concepció constructivista de l’ensenyament/aprenentatge, promovem els següents principis metodològics pes dur a terme els objectius pedagògics:

 1. Partir dels coneixements previs de l’alumnat.
 2. Incloure en la planificació de cadascuna de les matèries curriculars el desenvolupament de totes les competències bàsiques (comunicatives, metodològiques, personals i les específiques centrades a conviure i habitar el món). Cada matèria contribueix a assolir les competències bàsiques i cada competència s’assoleix des del treball de cada matèria.
 3. Programar i desenvolupar activitats de cada matèria que contemplin l’assoliment les diferents competències bàsiques.
 4. Contemplar de manera equilibrada en els criteris i activitats d’avaluació els diferents tipus de capacitats i de continguts, diversificant els moments, situacions i instruments d’avaluació.
 5. Procurar que els aprenentatges dels alumnes els ajudi a aprendre a través de la descoberta i de la iniciativa personal per tal d’assolir les competències bàsiques.
 6. Construir un clima favorable que permeti els alumnes fomentar les relacions de convivència basades en l’acceptació, la seguretat i la confiança mútua entre professors i alumnes.
 7. Promoure activitats que permetin la participació de l’alumnat en el procés del seu aprenentatge fomentant la seva autonomia.
 8. Promoure el treball cooperatiu a l’aula.
 9. Ampliar les noves tecnologies com a eina didàctica en els diferents àmbits curriculars i ensenyar a fer-ne un bon ús.
 10. Potenciar el treball en equip en l’àmbit educatiu fomentant la cooperació i coordinació entre i dins els diversos àmbits.

La missió

L’Institut Rafael Campalans és un institut públic d’ensenyament secundari i superior que té com a objectiu formar ciutadans/es lliures, honestos i autònoms.

El nostre centre ha d’oferir una educació integral de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat i la possibilitat d’assolir competència en les estratègies intel.lectuals, afectives i socials.

Són finalitats específiques del nostre centre les següents:

 • Acceptar i potenciar la diferenciació i la diversitat d’estratègies que implica.
 • Assumir la responsabilitat social que li correspon, com a entitat educativa de caràcter públic, integrada en un col.lectiu concret i proper.
 • Fomentar l’ús de la llengua i la cultura catalana en tots els àmbits educatius, i alhora treballar per la integració de l’alumnat nouvingut, per tal de formar ciutadans arrelats en una societat acollidora.
 • Possibilitar la màxima formació acadèmica possible per a cada alumne, atenent les diferents potencialitats de cadascun.
 • Aconseguir que l’alumnat adquireixi l’autonomia necessària i la formació personal adequada, que els permetin prendre decisions sobre la continuïtat dels estudis o l’entrada al món del treball.
 • Atènyer la màxima col.laboració amb les famílies pel que fa a l’educació dels seus fills.
 • Vetllar per donar al nostre alumnat una educació no sexista que instauri principis d’igualtat, respecte i cooperació entre els sexes.

La visió

L’Institut Rafael Campalans vol ser un centre de referència, de qualitat, plenament integrat a l’entorn on és ubicat, la societat d’Anglès i les poblacions de la rodalia, que doni resposta a les demandes socials, culturals i educatives, però que a la vegada sigui impulsor i dinamitzador de la formació en valors, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. Per aconseguir-ho, possibilitarem un bon ambient de treball i estudi, i promourem tota mena d’iniciatives orientades a millorar la tasca de tota la comunitat educativa.

Volem ser un institut que:

 • Tingui un model pedagògic interdisciplinari, que implica un professorat actiu, compromès i cohesionat.
 • Adeqüi les metodologies d’ensenyament-aprenentatge a la realitat de cada alumne per tal de millorar l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Treballi la multiculturalitat en un marc identitari català.
 • Asseguri un bon nivell de comunicació en llengües estrangeres.
 • Faciliti l’accessibilitat i l’ús de les tecnologies de la informació en l’aprenentatge quotidià a l’aula.
 • Sigui un centre innovador, amb visió de futur, i sigui capdavanter en l’ús habitual de les TAC per millorar el seu rendiment acadèmic.

Els valors

Els valors que guien la presa de decisions i el treball de l’Institut Rafael Campalans són els següents:

 • L’educació en valors: esforç, treball ben fet i respecte, com a actituds vitals de la nostra comunitat educativa.
 • El respecte per l’entorn natural i cultural.
 • El compromís amb la societat a la qual pertanyem.
 • La innovació entesa com a model pedagògic.
 • La convivència basada en el diàleg i els processos de mediació.
 • El compromís amb la cultura i la llengua catalana.
 • La cultura de la pau, l’equitat, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, la participació democràtica, el sentit crític i l’autoexigència.

El nostre lema

Institut Rafael Campalans: dinàmic, obert i integrador

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

En els centres públics, el PEC l’elabora el claustre, a iniciativa del director. En els centres privats concertats, el titular del centre aprova el PEC, escoltat el consell escolar

Els centres públics i els centres privats concertats han de disposar de projecte educatiu, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Podeu baixar-vos i consultar el PEC del nostre centre des d’aquest enllaç.

Projecte Lingüístic (PL)

El Projecte Lingüístic és el document on es recullen les línies d’actuació bàsiques quant a l’ús de les llengües al nostre Institut.

Podeu baixar-vos i consultar el PL del nostre centre des d’aquest enllaç.