Cicles Formatius de Grau Superior

Jornada de Portes Obertes: 6 de maig de 2019, a les 20:00 h.

Preinscripció i matrícula 2019-20

La Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula porta data de 21/2/2019 (RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020: DOGC n.7821, de data 1/3/2019) (consulteu-la aquí). 

Per a conèixer el nostre CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, consulta’n el díptic o visita la nostra pàgina web

Oferta inicial: 24 de maig de 2019

Molt important:

Sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional.

Per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional, la sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari en suport informàtic, disponible al web del Departament d’Ensenyament.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne és menor d’edat) o l’alumne (en cas que sigui major d’edat) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari.

Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, podran utilitzar el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

En tot cas, per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior, no s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

1. Preinscripció

Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2019. Presentar documentació fins el 7 de juny 

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimarts de 15 a 17


Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Consulteu la documentació necessària i els criteris de prioritat.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

2. Publicació llistes

  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019
  • Termini per presentar reclamacions: de l’1 al 4 de juliol de 2019
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2919
  • Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Educació: Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019
  • Publicació de l’oferta final: 16 de juliol de 2019
  • Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 17 de juliol de 2019

3. Procés de matrícula

Període matriculació: 18 al 23 de juliol de 2019

        Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14
Per formalitzar la matrícula cal presentar:
  • Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés; els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden aportar aquesta documentació, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent o, en el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, no acrediten que han iniciat els tràmits d’homologació o convalidació. Si escau, la matrícula s’ajusta al curs o nivell per al qual s’acrediten els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi en el centre.
  • Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera.