1r d’ESO i alumnes nous d’altres cursos

 JORNADA DE PORTES OBERTES : la jornada de portes obertes de l’ESO ja s’ha realitzat. Llegiu-ho aquí

La Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula s’ha publicat el 27/3 (DOGC 4/4/2018) (consulteu-la aquí). 

Publicació de l’oferta inicial: 9 d’abril

1. Presentació sol·licituds: 13 al 24 d’abril de 2018; es podrà presentar documentació fins el dia 25/4 (en cas que us manqui quelcom) .Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimarts de 15 a 17

Criteris de prioritat d’admissió dels alumnes:

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat
, s’apliquen els següents:
 • Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 • Criteris específics de prioritat
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  En l’ESO i el batxillerat, en alguns centres que es faran públics a la pàgina del Departament d’Ensenyament, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.
 • Altres. Per mobilitat forçosa o circumstàncies derivades de violència de gènere, a valorar pel centre i la comissió de garanties d’admissió

Cal justificar cada circumstància amb la documentació pertinent (se us informarà a secretaria)

Documentació bàsica:
 • Sol·licitud omplerta. Podreu descarregar-la aquí  o recollir-la a Secretaria o l’Oficina Municipal d’Educació. També la podeu omplir online .
 • Original i fotocòpia del llibre de família (o resolució d’acolliment, si fos el cas)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare/mare o tutor legal (DNI del país d’origen en cas d’estrangers comunitaris). Si l’adreça del DNI no està actualitzada cal presentar un certificat d’empadronament
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne ( si en té)
 • Original i fotocòpia del llibre de la tarja Sanitària (TSI) (si en té)
 • En el moment de la matrícula caldrà presentar
  • original i fotocòpia del carnet de vacunacions
  • DNI renovat amb l’adreça nova, si no se’n disposava en el moment de la preinscripció
  • 2 fotografies carnet

Més informació sobre la documentació a presentar en cas d’acreditar qualsevol altre criteri que no sigui el domicili: vegeu la pàgina web de la Generalitat

2. Publicació llistes

Publicació llistes provisionals baremades: 3/5/2018

Reclamacions al barem: 4 al 8/5/2018

Publicació llistes definitives : 10/5/2018

Sorteig de desempat: 11/5

Publicació llistes definitives ordenades: 15/5/2018

Publicació llista d’alumnes admesos ( i llista d’espera, si cal): 12/6/2018


3. Procés de matrícula

 
1r d’ESO:
 • 21 al 27 de juny de 2017
                    Horari: de 9 a 14 de dilluns a divendres, i de 9 a 17 h. els dimarts
2n, 3r i 4t d’ESO: 

 • 25 al 29 de juny de 2018 ( si no està pendent de les proves de setembre)
 • extraordinària: 5 al 7 de setembre de 2018 ( després de les proves de setembre)

  Horari: de 9 a 14 de dilluns a divendres, i de 9 a 17 h. els dimarts

 • publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre: 1 d’octubre de 2018

En cas de no matriculació s’entén que es renuncia a la plaça i aquesta serà oferta seguint la llista d’espera.