1r d’ESO i alumnes nous d’altres cursos (per al curs 2019-20)

 JORNADA DE PORTES OBERTES de l’ESO: dissabte 23 de març de 2019

 • a les 10 del matí, presentació del nou curs i del projecte educatiu de centre
 • a les 10:45 h., visita al centre (es calcula que durarà més o menys fins a les 12:00 h.)

La Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula porta data de 21/2/2019 (RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020: DOGC n.7821, de data 1/3/2019) (consulteu-la aquí). 

Oferta de places per a 1r d’ESO: 4 grups, 120 places

Trobareu tota la informació sobre el centre en aquesta mateixa pàgina web (consulteu el menú)

Publicació de l’oferta inicial: 27/3/2019

1. Presentació sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019; es podrà presentar documentació fins el dia 10/4 (en cas que us manqui quelcom) .

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9:00 a 14.:00 h i dimarts de 15:00 a 17:00 h.

Criteris de prioritat d’admissió dels alumnes:

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat
, s’apliquen els següents:
 • Criteris específics de prioritat
  • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  • En l’ESO i el batxillerat, en alguns centres que es faran públics a la pàgina del Departament d’Ensenyament, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.
 • Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre però no a la seva àrea d’influència: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Altres. Per mobilitat forçosa o circumstàncies derivades de violència de gènere, a valorar pel centre i la comissió de garanties d’admissió

Cal justificar cada circumstància amb la documentació pertinent (se us informarà a secretaria)

Documentació bàsica:

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació, un cop enviades les dades, cal imprimir i signar la sol·licitud i, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent, s’ha de presentar dins el termini establert al centre de primera opció o a les oficines municipals d’escolarització.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments d’ESO diferents als centres amb simultaneïtat d’estudis. En aquest cas no es considerarà duplicitat de sol·licituds.

 • Sol·licitud omplerta. Podreu descarregar-la aquí  o recollir-la a Secretaria o l’Oficina Municipal d’Educació. També la podeu omplir online .
 • Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (o resolució d’acolliment, si fos el cas)
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare/mare o tutor legal (DNI del país d’origen en cas d’estrangers comunitaris). Si l’adreça del DNI no està actualitzada recordeu que l’haureu de presentar actualitzat en el moment de la matrícula.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne si és major de 14 anys i sempre que el tingui si és menor de 14 anys.
 • En el moment de la matrícula caldrà presentar
  • Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • DNI renovat amb l’adreça nova, si no se’n disposava en el moment de la preinscripció
  • 2 fotografies carnet
  • Fotocòpia de la targeta sanitària

Més informació sobre la documentació a presentar en cas d’acreditar qualsevol altre criteri que no sigui el domicili: vegeu la pàgina web de la Generalitat

2. Publicació llistes

 • Publicació llistes provisionals baremades: 26/4/2019
 • Reclamacions al barem: del 29/4 al 3/5/2019
 • Publicació llistes definitives: 8/5/2019
 • Sorteig de desempat: 9/5/2019 a les 11:00
 • Publicació llistes definitives ordenades: 14/5/2019
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de l’oferta final: 11 de juny de 2019.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 12 de juny de 2019

3. Procés de matrícula

 
1r d’ESO:
 • 20 al 26 de juny de 2019
  • Horari: de 9 a 14 de dilluns a divendres, i de 9 a 17 h. els dimarts
2n, 3r i 4t d’ESO: 

 • 27 de juny al 3 de juliol de 2019
  • Horari: de 9 a 14 de dilluns a divendres, i de 9 a 17 h. els dimarts
 • publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre: 1 d’octubre de 2019