1r d’ESO i alumnes nous d’altres cursos (per al curs 2020-21)

JORNADA DE PORTES OBERTES virtual

En aquesta pàgina trobareu:

 • Procediment de matrícula de 1r d’ESO
 • Procediment de matrícula altres cursos d’ESO per a alumnes nous

 

Matrícula de 1r d’ESO

Matrícula de 2n, 3r i 4t d’ESO (alumnes nous)

 • Compte! si ja sou alumnes de l’Institut Pla de l’Estany el procediment és un altre (cliqueu aquí)

Procediment de matrícula: Cal que us descarregueu la documentació, l’ompliu i signeu, feu el pagament de matrícula, guardeu el resguard i porteu la documentació al centre entre el 13 i el 17 de juliol. Si teniu dificultats per imprimir aquesta documentació, podeu venir a recollir-la a l’institut (Veureu que en alguns documents diu que cal entregar la documentació al setembre, però això només és per a l’alumnat que ja estudia a l’Institut Pla de l’Estany)

Compra de llibres (2n, 3r i 4t d’ESO)

Documentació per entregar (tots els cursos)

Matrícula per fer 2n d’ESO durant el curs 2020-21

Matrícula per fer 3r d’ESO durant el curs 2020-21

Matrícula per fer 4t d’ESO durant el curs 2020-21

____________________________________________________________________________________

Calendari complet 

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020 –
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h: 33386
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020
 • Matrícula: Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula: RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021. (consulteu-la aquí). Per a qualsevol dubte també podeu consultar la pàgina del Departament d’Educació dedicada a preinscripció i matrícula.

Oferta de places per a 1r d’ESO: 5 grups, 150 places (vegeu el mapa escolar de Catalunya)

Oferta altres cursos

 • 2n d’ESO: 0 places
 • 3r d’ESO: 9 places
 • 4t d’ESO: 0 places

Trobareu tota la informació sobre el centre en aquesta mateixa pàgina web (consulteu el menú)

Publicació de l’oferta inicial: 18/3/2020

1. Presentació sol·licituds:

NOU PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I NOVES DATES:

 • Noves dates: del 13 al 22 de maig.
 • Cal fer-ho en suport informàtic.
 • Accediu a aquest enllaç , al final de la pàgina a la secció:i completeu les dades que us demanen.
 • Fotografieu o escanegeu la documentació que heu de presentar
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen
  • El DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys
  • De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada
  • La documentació acreditativa dels criteris generals i del criteri complementari, si escau
 • Envieu resguard de sol·licitud i documentació al correu electrònic del centre que demaneu en primer lloc. En el cas del nostre centre, envieu-ho a b7006666@xtec.cat. L’assumpte del correu ha de ser “Preinscripció  ESO” i el nom i cognoms de l’alumne.
 • El centre comprovarà la documentació i us enviarà un correu de recepció de la sol·licitud que us servirà de justificant. Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.
 • Només en el cas que no pugueu fer la preinscripció telemàtica:
  • Contacteu amb l’institut. Donades les restriccions i condicionants d’aquesta preinscripció presencial, us recomanem que en feu ús només en cas d’extrema necessitat. Si veniu al centre, haurà de ser entre els dies 19 i 22, i ho haureu de fer així:
   • Heu de venir una sola persona
   • S’aconsella que porteu la la sol·licitud ja emplenada.
   • Heu de portar la documentació necessària i el vostre propi bolígraf
   • Heu de portar mascareta i guants
   • No podeu venir al centre si sou un grup d’especial vulnerabilitat (diabetis, malalties càrdiovasculars, hipertensió, malaltia pulmonar crònica, càncer en fase de tractament, immunodeficiència, embaràs, majors de 60 anys), si esteu en confinament o si presenteu símptomes del coronavirus
   • Caldrà que feu cua a la zona d’esbarjo amb un espai entre persones de 2 metres.
   • Per contactar amb l’institut, envieu un correu a b7006666@xtec.cat o truqueu al 972 580793 o al 659583029 a partir del dia 19 (de 9 a 13 hores), i mirarem d’atendre-us tan aviat com puguem
  • Per a qualsevol dubte, envieu un correu a b7006666@xtec.cat, consulteu la pàgina web Estudiar a Catalunya o adreceu-vos a l’Oficina Municipal d’Escolarització de Banyoles (ome@ajbanyoles.org, telf. 972 581848, pàgina web cliqueu aquí)
PROCEDIMENT DE MATRÍCULA:

 • També serà essencialment on line
 • Tindrà lloc del 13 al 17 de juliol

Criteris de prioritat d’admissió dels alumnes:

 • Criteri específic: Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. No cal presentar cap document acreditatiu.
 • Criteris generals
  • Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu). La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària). Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora. Barem: 40 punts. 
  • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. Barem
   • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
   • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
   • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
   • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
  • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts
  • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts
 • Criteri complementari: L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts
 • Simultaneïtat d’ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d’alt rendiment:Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO dels centres amb l’horari adaptat. Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matrícula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

Cal justificar cada circumstància amb la documentació pertinent (se us informarà a secretaria o (consulteu-los aquí)

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si es constata una falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del/de la menor i mentre no hi hagi una resolució judicial, es deixen sense efecte les sol·licituds de preinscripció que s’hagin presentat i l’alumne/a es manté al mateix centre on està escolaritzat. Si es tracta d’una nova matrícula o d’altres circumstàncies excepcionals, després d’escoltar les persones interessades, les comissions determinen el centre d’escolarització.

És obligatori fer constar, a la sol·licitud, el número identificador de l’alumne/a si s’ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d’educació infantil, ensenyaments obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d’arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on ha cursat aquests ensenyaments és responsable de facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies, tot i que també es pot consultar a través del tràmit que hi ha disponible en el web del Departament d’Educació.

 • Resguard de sol·licitud.
 • L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • L’original i una còpia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.
 • La documentació acreditativa dels criteris generals o del criteri complementari, si escau.
 • En el moment de la matrícula caldrà presentar
  • Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • DNI renovat amb l’adreça nova, si no se’n disposava en el moment de la preinscripció
  • 2 fotografies carnet
  • Fotocòpia de la targeta sanitària